Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Hope geeft dagelijks driemaal 5—8 grein calomel met 1—1§ grein opium en laat ook nog inwrijvingen van grijze zalf verrigten), purgeermiddelen braakwijnsteen in walgende giften (tot §—| grein alle 2 uren), loogzoutige drank. Volgens Hope moet somtijds het kwijlen langen tijd aangehouden worden, voordat de verschijnselen geheel wijken. Eerst in de latere tijdpeiken der ziekte is het raadzaam, Spaanschevliegenpleisters aan te leggen. Bij eene zeer stormachtig opgewekte werkzaamheid van het hart of bi| verschijnselen van algemeene zenuwachtige opgewektheid geeft men digitalis inwendig, of laat haar volgens Bouillaud endermatisch aanwenden, waarbij men op eene breede Spaanschevliegenwond in de hartkuilstreek dagelijks 8 15 grein poeder van digitalis laat strooijen. Strenge rust, strenge ontstekingwerende dieet.

§ 260. In den slependen vorm der hartontsteking zijn de bloedon tl astingen noch in dezelfde mate, noch in zoo korte tusschenpoozen noodzakelijk. Hier moeten inzonderheid kwikmiddelen tot aan hunne volledige werking aangewend en zoo lang mogelijk eene blijvende afleiding door dikwijls herhaalde Spaanschevliegenpleisters, moxa's , door in ettering gehoudene fontanellen, inwrijvingen van braakwijnsteenzalf, crotonolie onderhouden worden. In pericarditis met weiuitzweeting vond Piorry eene dikwijls herhaalde aanwending van zeer groote Spaanschevliegenpleisters op de hartstreek zeer nuttig; de dofheid van den plessimeter nam duidelijk van dag tot dag af, en dat wel te meer, hoe rijkelijker zich vocht onder de opperhuid Verzameld hadj vliegende Spaanschevliegenpleisters schijnen meer nut te doen, dan die in ettering worden gehouden. Instortingen van hartontsteking mogen niet met dezelfde krachtdadigheid worden behandeld als de primaire aanval, zij wijken voor eene minder strenge geneeswijze.

§ 261. Ontstaat de hartontsteking uit eenen jichtigen of rheumatischen aanleg of in den loop van uitslagkoortsen ten gevolge van etterverplaatsing, dan maakt de aandacht op de oorzaak van den vochtstilstand een gewigtig' gedeelte der behandeling uit. Men zoekt rheumatische of jichtige aandoebningen naar den omtrek van de huid vast te houden of daarheen terug te roepen (door warmhouden, mostaardpappen , Spaanschevliegenpleisters)0, en wendt inwendig middelen aan, die zich in de praktijk als specifiek niet onwerkzaam tegen dezen aanleg betoond hebben, zoo als colchicum spiesglansmiddelen, aconit, guajac, sublimaat enz. Coplakd raadt, om bij rheumatische of jichtige hartontsteking het overmatig gehalte aan vezelstof te verminderen, ook terpentijnolie driemaal daags tot 1 drachme, totdat zij op de nieren werkt, de opderboraxzure of koolzure soda en iodpotassium aan.

$ 262. De waarnemingen van Schdh en Skoda hebben geleerd, dat wanneer er zich na pericarditis eene rijkelijke uitzweeting gevormd heeft die niet opgeslorpt wordt, er nog genezing door paracentesis van het hartezakje kan verkregen worden (1). Voor de aanwijzingen tot deze paracentesis zullen wel dezelfde regelen gelden, als voor de paracentesis van de etterborst.

(1) Yerg, Oesterr. mei. Jahrb. Bd. XXIV. St. 2 en 5, en ald. 1841, Marz.

Sluiten