Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verdunnende dranken, door het inwendig gebruik van kalkwater of zeep (Senac), van koolzure potasch of soda (Bodillaüd , Legroux) , door borax (Copland), door azijnzuur lood! (Legrodx) heeft getracht te beperken en hierdoor deels de vorming der stremsels te verhoeden, deels de reeds gevormde op te lossen. Anderen (zoo als Monneret) hebben meer vertrouwen op bloedontlastingen, omdat zij ontsteking voor de oorzaak dezer voortbrengsels houden, waartegen echter van den anderen kant ingcbragt wordt, dat de verzwakking van het hart door bloedverlies juist de stolling des bloeds in zijne holten zal bespoedigen; om dezelfde reden komt het gebruik van verzwakkende middelen in den laatsten tijd van slepende hartziekten ons bedenkelijk voor.

E. CARDITIS EN PERICARDITIS INFANTUM.

§ 278. Ontsteking van het hart en van het hartezakje is geene zoo hoogst zeldzame ziekte bij kinderen, maar komt dikwijls onder zoo bedriegelijke verschijnselen voor, dat men eer aan hersen- of onderbuiksontsteking dan aan de ware zitplaats der ziekte denkt. Hierbij komt meest de moeijelijkheid, om bij deze kleine onrustige, door benaauwdheid gefolterde zieken de natuurkundige teekenen behoorlijk te kunnen bepalen.

$ 2/9. Dikwijls neemt men slechts zeer groote dyspnoea waar, somtijds in aanvallen , eene verterende benaauwdheid, een bestendig steunen en heen en weder wentelen; de pijnlijke aandoeningen worden door de kinderen dikwijls als in den onderbuik of in de streek van het hart zittend aangeduid. Somtijds is er hartklopping aanwezig, somtijds ook niet. Meestal hevige koorts, heete huid, droogte van de lippen en van de tong. De pols menigvuldig, klein en onregelmatig; eindelijk trekkingen en algemeen zinken der krachten, waardoor vaak het vermoeden van hersenontsteking nog versterkt wordt. Dikwijls zijn echter de teekenen van pericarditis ook duidelijker. Volgens Copland is een groot gedeelte der duistere of ten minste vroeger voor duister gehoudene aandoeningen der kinderen, inzonderheid diergene, welke met gewrichtspijnen gepaard voorkomen, óf inwendige hartontsteking, óf eene verbinding van deze met pericarditis. Nooit mag men verzuimen te ausculteren.

J 280. De endo- en pericarditis der kinderen ontstaat even als die der volwassenen dikwijls door verkouding of rheumatische aandoening. Somwijlen ook ten gevolge van uitslagziekten, na den kinkhoest. Zij laten dezelfde overblijfselen na, als de hartontsteking van volwassenen. Ook op dezen leeftijd is de ontsteking van dit ingewand voor genezing vatbaar.

5 281. De behandeling van de hartontsteking bij kinderen is, de door den leeftijd vereischte wijzigingen daargelaten, volkomen gelijk aan die bij volwassenen; van den eenen kant tegen de oorzaak gerigt, van den anderen streng ontstekingwerend. Bij zeer jonge kinderen verrigt men plaatselijke bloedontlastingen in de hartstreek; zijn zij over het 5de jaar oud geworden, dan mag men eene aderlating niet ontzien. Men geeft calomel, purgeermiddelen, zorgt voor afleiding en de meestmogelijke rust. Bestaat er eene rheumatische aandoening, dan handele men volgens de reeds gegevene voorschriften. Na uitslagkoortsen wordt dikwijls door met loogzouten gescherpte

Sluiten