Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulke zieken oliedroppels zien zwemmen en de bloedwei sterk vetbevattend. melkachtig gevonden (Smitd, Copland, Hasse).

Verschijnselen.

§ 301. Het laat zich verwachten, dat de verdringing of volledige ontaarding der spierzelfstandigheid van het hart eenen verzwakkenden invloed op de za men trekking van dit deel moet uitoefenen. Doch dit is slechts gissing en iets zeker omtrent de in het leven door de pimelosis cordis veroorzaakte toevallen weten wij niet. Men zou deze aandoening kunnen vermoeden, wanneer bij oude voorwerpen en bij algemeene vetzucht, de percussie van de hartstreek eene ver uitgebreide matheid van toon, de auscultatie zwakte der harttoonen, de pols kleinheid en onregelmatigheid liet waarnemen en hierbij nog andere algemeene verschijnselen van verzwakten bloedsomloop of hartziekten, herhaaldelijk flaauwten, eindelijk zuchtige zwelling enz. kwamen. Vele geneesheeren hebben de vetzucht van het hart voor de oorzaak van angina pectoris gehouden.

Oorzaken.

§ 302. De besprokene ontaarding komt voornamelijk in den hoogen ouderdom voor. Vetafzetting op het hart is volgens Bizor menigvuldiger bij vrouwen dan bij mannen ; men vindt baar vaak gelijktijdig met een zwaarlijvig ligchaam; intusschen sluit magerheid des ligchaams volgens Otto's, Bizot's en Hasse's waarnemingen de plaatselijke vetophooping geenszins uit en komt volstrekt niet zelden voor (1); zuipers schijnen aan deze ziekte vrij veelvuldig onderhevig te zijn. Het overmatig gebruik van vet voedsel en gebrek aan beweging kan onder de oorzaken dezer verandering geteld worden, hoewel het moeijelijk te zeggen is, waarom juist het hart het voorname punt van verzameling dezer afscheiding wordt. Hasse vestigt de aandacht op den veelvuldigen zamenhang van de vetachtige hoedanigheid van het hart met verhoogde aderlijkheid (2). Opmerkelijk is het veelvuldig zamenkomen van de vetzucht van het hart met atheromateuse ontaarding en verbeening in het slagaderstelsel, welke zelve weder gelijk uit Gidge's en mijne waarnemingen schijnt te volgen, slechts uit eene afzetting van vet (ik heb cholesterine gevonden) onder den inwendigen slagaderrok bestaan.

Uitgangen.

§ 303. De vetzucht van het hart kan de gewone uitgangen van slepende hartziekten, waterzucht, beroerte enz. nemen; een paarmalenis verscheuring van het hart waargenomen en men moet zich verwonderen, dat bij de groote broosheid der spierzelfstandigheid door den stoot der bloedkolom en de zamentrekking van het hart deze afloop niet veelvuldiger plaats grijpt.

(1) Otto vond eenige malen bij een overigens mager ligchaam het hart bij oude lieden zoodanig aan zjjne grondvlakte met vet omgeven, dat het hier geheel vormeloos en bultig was.

(2) In 13 door Hasse waargenomen gevallen was telkenreize de lever ziekelijk aangedaan (fa maal gegranuleerd, 7 maal vet), 7 maal vond men afzettingen van kleurstof in de longen

maal luberkelzucht derzelve, 8 maal phlebectasis haemorrhoïdalis en vesicalis, 5 maal aderspatten aan de beenen.

Sluiten