Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prikkelende middelen veel meer bevatten, dan de niet altijd hiermede in eene behoorlijke evenredigheid staande hoedanigheid van den pols. In weerwil van mogelijk gelijktijdig bestaande andere secundaire aandoeningen van het slijmvlies des darmkanaals, van de longen, van de hersenen ontziet Stores zich niet aan zulke zieken gedurende 1 of 2 dagen wijn toe de dienen, waarop de pols dikwijls zijne menigvuldigheid verliest, de eerste harttoon zich weder doet hooren en de voorspelling gunstiger wordt.

Ten gevolge van vergiftiging met rattenkruid heeft men somtijds gedeeltelijk verweekte plaatsen in het hart gevonden; ook zou kwikkwaadsappigheid verweeking der hartzelfstandigheid kunnen nalaten. — Wanneer lange en herhaalde aanvallen van hevige dyspnoea of andere werktuigelijke belemmeringen van den bloedsomloop den dood zijn voorafgegaan, treft men dikwijls in de lijken, inzonderheid bij grootere vloeibaarheid des bloeds, eene vermindering van de vastheid van het hart aan, even alsof het uitgeweekt was. Chevaliier, Wobthington , Coplaho vonden na plotselinge sterfgevallen het hart dikwijls slap en bloedledig en dit herinnert eenigzins aan Se hc's en Ono's waarnemingen van hartverweeking bij gejaagd wild.

Uitgangen.

§ 322. De verweeking van de hartzelfstandigheid maakt de holten van dit ingewand voorbeschikt tot verwceking en bij eenen hoogen graad of bij gedeeltelijke beperking der verweeking zelfs tot verscheuring. Vele soorten van verweeking, zoo als de typheuse, de chlorotische enz. schijnen voor terugkeer tot de natuurlijke vastheid vatbaar te zijn. Doodelijk kan de hartverweeking ook in eenen aanval van syncope eindigen en het is niet onwaarschijnlijk, dat vele plotselinge sterfgevallen aan deze afwijking moeten geweten worden.

Behandeling.

§ 323. De behandeling der hartverweeking rigt zich naar de grondziekte; de geneeswijze der ontstekingachtige verweeking is die van peri- en endocarditis zelve; de behandeling der typheuse verweeking is reeds boven geschetst. De verweeking door toestanden van zwakte of gebrek aan bloed vereischt verbetering der algemeene voeding en bloedmenging en een versterkend geneesplan, inzonderheid ijzer-en looistofhoudende middelen, tannine, delfstoffelijke zuren, het genot van zuivere lucht enz.

XBI.

z e n u w p jj rr.

ZENUWPIJN VAN HET HART (HARTKLEM; ANGINA PECTORIS, HEBER. DEN; STERNODYNIA SYNCOPALIS, SLUIS; STERNALGIA, BAÜMES EN GOOD; SYNCOPE ANGINOSA, PARRT ; ASTHMA DOLORIFICUM, DARfPIIV; STENOCARDIA, BRERA; ASTHMA SPASTICO-ARTHRITICUM, STöLLER; CARDIONEURALGIA; NEURALGIA BRACHIO-THORACICA, PIORRY; HYPERAESTHESIA PLEXÜS CARDIACI, ROMBERG.

Heberden, Medic. Transact, of the College of Phys. 1768. Yol. II. p. 59. en Vol. III. p. 3. — Rougnoh, Lettre è Lorry sur une maladie nouvelle. Besanc. 1768. — C. F. Elsner,

Sluiten