Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt gemist, zoo is het niet minder waar, dat zeer dikwijls juist jichtige voorwerpen daardoor aangetast worden en dat dan de jichtige uitscheiding op den omtrek veelal op de eene of de andere wijze afgebroken is. Misschien hangt het zamen met de veelvuldigheid der jicht, dat de angina pectoris in Engeland menigvuldiger dan in andere streken, dat zij meer eene ziekte der rijken, dan der armen is. In Ierland, welks bewoners meer plantaardig voedsel gebruiken, Fransche wijnen drinken en een werkzaam leven leiden, is de ziekte volgens Macbride zeldzamer. Lediggang, eene weelderige levenswijze, dronkenschap, gebrek aan beweging, slepende stoornissen der spijsvertering, een zorgvol leven, gemoedsbewegingen, ruggemergsprikkeling zijn ook onder de oorzaken opgegeven.

§ 338. Met eene opsomming der velerlei gissingen, die ter verklaring van den eigenlijken aard dezer ziekte deels uit enkele ontleedkundige daadzaken ontleend, deels verzonnen zijn, kunnen wij ons niet inlaten. Wij hebben elders (1) de gronden opgegeven, door welke wij ons met Jcrixe, Laessec , Desportes en anderen genoopt voelen, om de angina pectoris voor eene zenuwpijn der hartzenuwen te houden. Dit gevoelen is ook dat van Romberg.

Beloop en uitgangen.

§ 339. Het geheel ziektebeloop kan twintig jaren en langer duren; de ziekte kan ook reeds na weinig aanvallen doodelijk worden. Somwijlen keeren de aanvallen slechts eens of een paar malen en dan nooit weder terug.

De uitgang in genezing is zeldzaam. Dikwijls wisselt de hartziekte met andere jichtige ongemakken af, waarbij de voeten zwellen of uitscheidingen door liet zweet en de pis plaats grijpen; somtijds wordt door het verschijnen van roos aan de voeten de borst vrij. Somwijlen wisselt de angina pectoris met andere zenuwachtige toevallen, met maagpijn, heupjicht, hoofdpijn enz. af. De ziekte kan in organische hartziekten, kwaadsappigheid, waterzucht overgaan. Meestal eindigt zij doodelijk, voordat deze gevolgen zich vertoond hebben, gewoonlijk onvermoed gedurende eenen aanval.

Voorspelling.

§ 3^0. De voorspelling is over het geheel ongunstig; gevallen van volkomene genezing zijn slechts weinig bekend; des te ongunstiger, wanneer de ziekte veroudert, wanneer zij met weefselontaarding gepaard is, wanneer hare aanvallen zeer hevig kort op elkander genaderd zijn en door de allergeringste oorzaken opgewekt worden, wanneer ook de tusschentijden niet meer vrij van verschijnselen blijven. Gunstiger is de voorspelling, wanneer men op de oorzaak der ziekte (jicht, hysterie, ruggemergsprikkeling) kan werken, wanneer de aanvallen zich zeldzaam herhalen en minder sterk zijn, wanneer de .zieke nog niet in jaren gevorderd is.

Behandeling.

§ 341. Naar de tijdsomstandigheden verdeelt men de kuur der angina pectoris in de behandeling o) van den aanval, Z>) van de vrije tusschentijden.

a) Behandeling van den aantal. Men verwijdere alle uitwendige druk-

(1) Terg. Die Kranktieilen des hohera Alters. Bd II. S. 219.

Sluiten