Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, en den buik met aromatieke zalven in te wrijven. Homberg zag in den aanval de snelste hulp door het inademen van zwavel- of azijnaether (1). Kan de zieke slikken, dan verschaft vaak koud water of ijs verligting (J. Frakk, Homberg).

§ 344. Behandeling der tusschentijden. De aanwijzing is deels daarop gerigt, om de ziekte radicaal te genezen, deels bedoelt zij, waar dit niet doenlijk is, de aanvallen zooveel mogelijk voor te komen en deze te verzachten. Men moet eerst het oorzakelijk ontstaan der ziekte opsporen; tegen den jichtigen oorsprong het gebruik van exutoria en antarthritica, zoo als spiesglansmiddelen, colchicum, guajac enz. aanwenden; mostaardpappen, Spaanschevliegenpleisters, garoubast op de onderste ledematen hebben somwijlen den trek van de jicht naar deze deelen ondersteund en de aanvallen van angina pectoris verhoed. Is verstopping in het poortaderstelsel, hypochondrie, dyspepsie, hysterie, ruggemergsprikkeling de oorzaak der ziekte, dan moeten deze primaire ziekten naar haren aard behandeld worden. Dikwijls kan men zulke oorzaken van de angina pectoris niet aantoonen, of zij bestaan niet voort, al is deze ook als overblijfsel nagebleven. In dit geval is de aanwijzing tot de dadelijke behandeling daar, welke Daar de verschillende gevoelens omtrent den aard der ziekte ook verschillend uitvalt. Die, welke in de angina pectoris bijzonder eenen vorm van onregelmatige jicht meenen te herkennen, raden ook de antiarthritische geneeswijze als specifiek aan; Bagmes, die de verbeeningen van het hart voor de naaste oorzaak der ziekte hield, raadt het inwendig gebruik van phosphorzuur (dagelijks tot 3ij) aan, hetgeen door anderen (Jcrike, J. Frank) zonder vrucht beproefd werd. Organische veranderingen van het hart laten zich niet wegnemen , en bij het bestaan van deze zamenstelling blijft er geene andere keus over, dan den invloed dier ziekten op de werkzaamheid van het hart door de strenge inachtneming van gezondheidsregelen te verzachten. De meeste tegen angina pectoris aangeprezene specifica zijn echter uit het gevoelen ontstaan, dat men met eene zenuwziekte te doen heeft. Daarom zijn ook als radicale middelen niet slechts de reeds genoemde narcotische en zenuwmiddelen, maar inzonderheid ook de delf stoffelijke bedarende middelen, veelvuldig daartegen gebruikt; zoo als het koolzuur ijzer (Hope, Com.and), de zinkbereidingen (2); de kicikbereidingen (Brera), het salpeterzuur zilver (Cappe, Sesentini , Faechier, Kopp, Harder) (3); rottenkruid (Alexander, Sir Gilbert Blasé), iodiumtinctuur (Ouvier).

(1) Men giet een paar theelepeltjes in een schoteltje en houdt dit voor den mond des lijders, totdat de aether verdampt is; ook inwendig geeft Roïeebg aether met bevergeiltinctuur en in dringende gevallen met een behoorlijk toevoegsel opinm.

{2} Copland beproefde blaauwzuur zink; Pebkins zwavelzuur zink tot gr. j. met opium \ gr., 2 maal daags.

(3) Kitrat. argenti fus. gr. iij. (later iv), solve in aq. destill. gtt. aliij. adde: amyli, pulv. rad. liijuir. aa gr. xixxvj. mucil. g. arab. cj. s. M. f. 1. a. pil. Ko. xxiivj. Consp. pulv. rad. althaeae. 's Morgens, 's middags en 's avonds twee stuks te gebruiken. Men kan met de gift salpeterzuur zilver zoo ver klimmen, dat de zieke dagelijks een half grein neemt; echter moet men, wanneer eene portie pillen gebruikt is, van tijd tot tijd uitscheiden. Tot bevordering van den stoelgang, zoo die ontbreekt, bilterwater (Kopp).

Sluiten