Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorzaken:

§ 352. Het hartkloppen wordt opgewekt door oorzaken, die deels onmiddellijk op de zenuwdeelen, die de hartbeweging regelen, deels middellijk op dezelve door het bloed werken. De invloeden zijn voorbijgaand of aanhoudend. Tot de eerste behooren gemoedsbewegingen en hartstogten, zoo als toorn, schrik, vreugde, verwachting, heimwee, liefde enz., of plotselinge opwekking des vaatstelsels door uitersten in den warmtegraad, het gebruik van prikkelende, geestrijke dranken, koffij, thee, hevige ligchaamsinspanning; nachtwaken, misbruik van het liefdegenot doen de prikkelbaarheid vaak klimmen tot aan het verwekken van hartkloppingen. Vele individus zijn idiosyncratisch tegen sommige zelfstandigheden ingenomen en J. Frank verhaalt van personen, die telkens na het gebruik van aardbeziën, appelen, linzen enz. hartkloppingen kregen (1). Op dezelfde wijze werken soms narcotica, zoo als bilzenkruid, dolle kervel. Vele individus worden door hartklopping aangedaan, wanneer de luchtelectriciteit sterk gespannen is, bij het naderen van onweder. Een rhachitisch en tegennatuurlijk maaksel van de borst geeft voorbeschiktheid tot hartkloppingen.

§ 353. Het hartkloppen kan door volbloedighetd ontstaan. Het zou overtollig zijn, hier de vergezellende verschijnselen der volbloedigheid te herhalen, uit welke men, wanneer men het gestel des lijders en de invloeden, die de hartklopping zijn voorafgegaan in het oog houdt, den oorzakelijken aard van het hartkloppen herkent.

Veelvuldiger ontstaat het hartkloppen door toestanden van zwakte, die gewoonlijk met eene algemeen of gedeeltelijk verhoogde prikkelbaarheid ijles zenuwstelsels gepaard gaan, door gebrek aan bloed, bleekzucht, bloedverlies, scheurbuik, hysterie, hypochondrie, vitusdans, herstelling uit zware ziekten. De geneesheer moet ten dienste van de behandeling altijd met groote naauwkeurigheid deze primaire ziekten opsporen, om den waren aard van het hartkloppen juist te beoordeelen. De anaemie, de bleekzucht maken zich ook in andere verschijnselen kenbaar, b. v. in het uitzien der zieken, in de karakteristieke slagadergeruischen, de hysterie in den vaak vergezellenden globus hystericus, de gestoorde baarmoederlijke verrigtingen. Dikwijls is ruggemergsprikkeling oorzaak van het hartkloppen en nooit mag men verzuimen bij lang aanhoudende hartkloppingen op de wervelkolom te letten. J. Frank verhaalt reeds een belangrijk voorbeeld van eene snelle genezing van hartkloppingen door het aanzetten van koppen tusschen de schouders (2) en dergelijke gevallen zijn volstrekt niet zeldzaam. Waarschijnlijk behoort het bij onanisten bijna bestendig hartkloppen, het hartkloppen ten gevolge van looddampen hiertoe. Eindelijk moet'ook het hartkloppen, dat als ziekte van de ontwikkeling bij kinderen en jonge lieden plaats grijpt, en waarop Corrigan de aandacht gevestigd heeft, hiertoe gerekend worden. Deze hartkloppingen worden dikwijls als hypertrophie der linker kamer behandeld, maar zijn meest gevolgen van den groei en hangen deels van het naauwe maaksel der borst, deels van de snelheid der hartslagen af; Philipp merkt aan, dat daar-

(1) Verg. J. Feank, 1. c. p. 374.

(2) Verg. 1. c. p. 379.

Sluiten