Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en, Art. Asphvxie in CniYersallex. etc. Bd. I. p. 555. — Savart , Art. Aspbyxie in Dict. des sc. méd. — Naciass , in Handb. etc. Bd. II. S. 461. — Masoj Good, Stad. d. Med. Bd. III. S. 465. — Dezeiu&is, Art. Asphyxie in Dict. de Méd. 1. IV. — Roget, Art. Asphvxie in Encrclop. d. pract. Med. Bd. 1. S. 20-4. — Copland, Encrclop. Tfört. Bd. 1. S. 292. — De la Behge. Compendium etc. T. I. p. 575. — Cabjexteh, in Library of .Med. Tol. III. p. 212. — W. Wag.ïer . Art. Asphyxie in Encycl. florterb. t. Gaan, Hüieiaïd etc. — Eüeixa.15 , in Schiilt's Encyclopadie. Bd. TI.

5 373. Wij noemen asphyxie (1), schijndood, het volkomen schijnbeeld ■van den dood, dat zich te kennen geeft in het ophouden van alle levensverrigtingen van den hart- en polsslag, van de ademhaling, in ongevoeligheid, onbewegelijkheid, bewusteloosheid (2) en verstijving der ledematen; dien toestand, die zich in zijne uitwendige kenteekenen alleen door het ont«breken der verrotting en de mogelijkheid van het weder ontwaken des levens van den wezenlijken dood onderscheidt. — Ieder andere bepaling komt ons voor te naauw beperkt te zijn of op onbewezene vooronderstellingen te berusten. Zeer vele schrijvers begrijpen onder den naam asphyxie alleen die soort van schijndood, waarin de ademhaling en de bloedmaking in de longen primair wordt opgeheven. Maar de schijndood kan, even als van den ademhalingstoestel , even goed primair van het zenuwstelsel, van het bloed uitgaan. Bij de naauwe aaneenschakeling der organische verrigtingen onder elkander zal het mogelijk wel dikwijls moegelijk zijn te bepalen, welk rad in het zamengesteld uurwerk het eerst stil staat en in welke opvolging de beperking en opheffing van ééne verrigting den stilstand der andere na zich sleept; de theorie stelt zich die bedrijven tijdelijk gescheiden voor, terwijl in de wezenlgkheid wel gelijktijdigheid zal bestaan.

§ 374. Men heeft het ontstaan der asphyxie uit de werktuigelijke belemmering van den bloedsomloop in de haarvaten der loDgen (Hallïk) , uit de geschorste bloedverzuring in de longen en uit den verlammenden invloed van het niet verzuurd bloed op de zamentrekkingskracht van het hart (Goodwtj), of zoowel op deze als op de zennwmiddelpunten (Bichat; getracht te verklaren. De ruimte laat ons niet toe, ons met het onderzoek dezer strijdige gevoelens hier nader in te laten, en wij moeten de nadere beoordeeling daarvan aan de natuurkunde overlaten. Alleen schijnt in al deze verklaringen het bedrijf van de asphyxie van een te eenzijdig gezigtspunt en met niet genoegzame oplettendheid op de verschillende oorzaken, die de asphyxie te weeg brengen, begrepen te zijn. De door vergiftige gassoorten veroorzaakte asphyxie komt zeker op eene andere wijze tot stand, dan de door werktuigelijke ver¬

ft) Kaar de beteekenis der woordafleiding beduidt asphyxie ontbreken vin den polsslag. Een ontbrekende pols is een der verschijnselen van asphyxie; maar elk ontbreken Tan den pols is nog geene asphyiie. De pols kan in alle, in enkele slagaderen niet gevoeld worden, roo als b. v. waar de slagaderen met eene dikke vetlaag bedekt, wanneer zij door gezwellen zamengedrukt. wanneer zij verstopt, verbeend zijn. De hartslag is soms niet voelbaar, maar met den stethoscoop hoorbaar.

(2) Er komen zeldzame gevallen van schijndood voor, waarin het bewustzijn voortduurt, de zieken hooren wat om hen omgaat, zonder teekenen van leven te kunnen geven (Hcfilajï; verg ElS£5ZA55 t. a. p. S. 112).

Sluiten