Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een in graden verdeelden cirkelboog zamengesteld, waar de schaal de hoeveelheid lucht opgeeft, die voor eiken leeftijd past; naar deze schaal wordt de blaasbalg meer of minder geopend, en de verdere uitzetting door eene op de bepaalde hoogste ingestokene stift verhinderd ; door eene bijzondere inrigting wordt de tongwortel nedergedrukt, het strotklepje opgeligt en een buisje in de stemspleet gebragt. Hierop gelijkt het door Kat opgegeven werktuig; dit is een blaasbalg met eene dubbelde klep, die een in graden verdeelden cirkelboog heeft, om de lucht te meten, die in de long gebragt moet worden; de klep is zoo ingerigt, dat zij door eene haar medegedeelde afzonderlijke beweging de gedurende het uitademen uit de borst uitgedrevene lucht door den blaasbalg laat ontwijken (1). Eisenman» meent, dat men ook met eene groote lavementspuit toe kan, die men afwisselend als zuig- en drukwerktuig gebruikt. De moeijelijkste omstandigheid is altijd de juiste leiding van den luchtstroom in de luchtwegen. Men beproeve dus eene veerkrachtige buis, terwijl men den tongwortel met den vinger naar voren brengt, door de stemspleet in te brengen. Gelukt dit niet, dan zal het zeker dikwijls doelmatig zijn , de strottenhoofds- of luchtpijpssnede te verrigten , hetgeen bij een schijndoode minder moeijelijk is, dan bij levenden. Al zijn ook de halsvaten sterk gezwollen, zoo zullen zij toch voor de kunstbewerking niet zeer hinderlijk zijn en de bloeding uit de halsvaten kan in zulke gevallen slechts het heilzame der kunstbewerking verhoogen. Wij moeten eindelijk ook nog het voorgeslagen inblazen van zuurstof- en stikstofoxyde-gas vermelden.

§ 384. Vele natuurkundigen hebben beweerd, dat de prikkeling der huidzenuwen door de buitenlucht, en de koude bij pasgeborenen het opwekkend middel is, om de ademhaling aan den' gang te brengen. Hoewel wij in dit gevoelen niet deelen, zoo kunnen wij toch niet ontkennen, dat de uitwendige bedekkingen in eene naauwe sympathische betrekking staan met de ademhalingswerktuigen en het ruggemerg, en de prikkeling der huid door terugkaatsing op die deelen kan werken. Hoe de uitwendige huid op eene voor schijndooden nuttige wijze opgewekt kan worden, zullen wij later zien, wanneer de prikkeling der peripherische zenuwen zal besproken worden. Het galvanismus is door Lehoy d'Etiolles aanbevolen tot opwekking der ademhaling op die wijze, dat men in de rigting van de inplantingen des middelrifs tusschen de 8ste en 9de rib aan beide zijden van het ligcliaam verscheidene acupunctuurnaalden eenige lijnen diep moest inbrengen, en aldus aan het middeWf den galvanischen stroom eener kolom van 25—30 van een duim in doorsnede toeleiden. A. Ure wil, dat men tot hetzelfde einde de zwervende zenuw aan den hals zal blootleggen ; eenvoudiger is zeker Eisenjiann's voorslag, om eene naald aan den rand van den m. sternocleidomastoideus in het midden tusschen het borstbeenshandvatsel en den hoek des onderkaaks, en eene tweede onder de onware ribben naar den rand des middelrifs in te draaijen, en nu de beide geleiders eener matige galvanische kolom met deze naalden in verband te brengen.

§ 385. Tot de prikkeling der peripherisohe zenuwen dienen bij voorkeur de

(1) Zie eene afbeelding daarvan in Schhidt's Jabrb. Bd. IV. S. 249.

Sluiten