is toegevoegd aan uw favorieten.

Goed en kwaad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven, waar je in een oogenblik tegenop ziet als tegen een berg, maar later begrijp je niet, hoe je het ooit zoo erg hebt kunnen vinden, later, zie je, ik bedoel wanneer je erover heen bent. — Terwijl hij dit zegt, bemerkt hij, dat het, hoe goed ook gemeend, niet gegrond op zijn overtuiging is. Was niet alles wat aan de menschen geschiedde, hun lot? En indien dit zoo ware, werd dan verzet ertegen niet aan waanzin gelijk? Of leefde in den kleinen mensch een kracht, den wil genaamd, die om kon wenden wat boven hem was : dat lot? Indien men het echter niet ontkomen kon, waartoe trachtte men dan elkander te misleiden met zoo grove leugens als wilskracht en zelfbeheersching ? Waarom dan dit bedriegen van anderen en jezelf? Of mocht het, onbewust, de twijfel zijn, die aan den mond iets zeggen deed, zoozeer verscheiden van wat het denken als een waarheid had gevonden? Of was het moeheid van het zoeken, tegenzin tot verdergaan, en het gevolg dezer: koppig herhalen van wat je zelf niet geloofde, teneinde rust te geven aan je ziel? — Dan vond hij het ineens heel eenvoudig: een leugentje om haar te troosten.

Een leugen dus?

Zoo denkend spreekt hij verder tot Minnie, tracht haar te bepraten, en zijn goede wil geeft het den schijn als ware al wat hij zeide zijn vaste overtuiging. Ook Marie poogt er Minnie toe te brengen, van Karei weg te gaan; geruimen tijd spreken ze tot haar, en het is hun een groote genoegdoening, als Minnie heel ernstig zegt, Karei te zullen vergeten. Wanneer ze nog een poosje bij elkaar gezeten hebben, staat Marie op, haalt een kussen en deken voor Minnie, die dien nacht bij hen op den divan slapen zal; ze hadden haar hun bed aangeboden, doch dat wilde ze niet, ondanks hun aandringen.

Als Minnie op de rustbank ligt, komt telkens de twijfel weder aan haar oprechtheid. Had ze het wel gemeend, toen ze daareven zeide, dat ze zou trachten Karei te vergeten? Zou ze ooit de kracht daartoe hebben? Wist ze zelve niet heel goed, dat dit niét zoo was? Ze poogt dien groeienden twijfel te onderdrukken. Ze wil bij haar besluit blijven. Maar