is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit grauwe nevels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste artiesten in hun vak. Ik, geachte toehoorders, ik kan lutteeren, boksen lijk een Engelschman of een Amerikaan, werken met de gewichten ! De Sabelslikster werd nooit overtroffen noch te Parijs, noch te Londen, noch in Rusland, noch in 1 urkije, zooals hare eereteekens getuigen en zooals gijzelf zult kunnen komen te zien met eigen oogen, ja, wat meer zegt de sultan van Turkije was zoodanig verzot op haar spel dat hij de Sabelslikster wou laten opsluiten in zijnen harem !... En nu, geacht publiek, wij willen niet, dat de menschen betalen, vooraleer ons te hebben zien werken ! Bij ons zullen de geachte toeschouwers zien en oordeelen ; en heb ik te veel beloofd, dan geeft men niets... Ik herhaal het dus nogmaals : zij, die deze hoogst belangrijke vertooning willen bijwonen, treden binnen ! Het spektakel gaat zoo aanstonds beginnen en den ingang is vrij en kosteloos, ai m en rijk, mijnheeren van de Meir en jongens uit den Zwanengang, jufvrouwen met eenen bloemenwinkel op den kop en meisjes van plezier, allen zijn welkom. Kom zie de befaamde Sabelslikster, de schoonste artiste

in haar vak...

Den herkuul parelde nu het zweet op het gelaat, even rustte hij ademhaleud en ging weer voort: