is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strijd3ang der Eburonen.

Wijze : Hennis d'orgueil, ö mon coursier fidéle,

Et foule aux pieds les peuples et les rois.

Te wapen op ! De stond der slachting nader', o broederen, het heldenzwaard ter hand !

De vijand heeft zijn benden reeds vergaderd ;

hij valle neer en vrij zij 't vaderland !

Te lang gebukt voor Rome's trotsche zonen,

zag men op ons als vuige slaven neêr :

Vooruit! Vooruit! O dappere Eburonen! De vrijheidszon streele onzen bodem weer !

Ons vloeit het bloed der Kimbers nog in de aderen, wier wrekend staal den schrik in Rome zond ;

en toch zwaait hier, op 't heilig erf der vaderen, een vreemdeling den ijzren scepter rond ! Een vreemdeling komt ons hier wetten stellen ;

wie hem weerstaat, en ziet het licht niet meer !

Vooruit! Vooruit! Laat ons naar 't slagveld snellen! De vrijheidszon streele onzen bodem weer!

Wij moeten hier als bannelingen zwerven,

op eigen grond, voor Caesar steeds beducht!

En verre van het veld der dappren sterven,

wijl vrouw en kroost om hulpe weent en zucht !

Zoudt gij nog langer zoo vernederd leven?

Neen, broedren, neen! den wreedsten dood weleer : Vooruit! Vooruit! De dwingland moge beven! De vrijheidszon streele onzen bodem weêr !