is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zenden worden begaan, aan zelfonbewustzijn moet toeschrijven. Mij zeiven te kennen, was mijne bestendige studie. Ik beproefde mij zeiven alleen ; ik vergeleek mij met anderen; ik nam alle middelen te baat, om te weten, welken rang ik als dichter en mensch bekleedde; ik bestudeerde vlijtig het inzicht der natuur bij mijne schepping en de licht- en schaduwzijden mijns karakters. Ik was nagenoeg overtuigd, dat mijne gedichten bijval moesten vinden; maar, in het ergste geval, zou het gebruisch des Atlantischen Oceaans de stem der critiek verdooven, en de nieuwigheid der tooneelen in West-Indië mij de miskenning doen vergeten. Ik verkocht zes honderd afdrukken, op welk getal er drie honderd vijftig door inschrijvers werden genomen. »

Van de zuivere opbrengst zijns werks, dat, in 1786, te Kilmarnock, onder den titel : Poems, chiefly Scoltish vercheen, betaalde Burns den vervoerprijs op een schip, dat eerstdaags de Clyde zou uitzeilen. Hij nam afscheid van vrienden en kennissen, dichtte het laatste lied, dat hij meende in Schotland te zullen opstellen .

The gloomy night is gath'ring fast! (1)

en was reisvaardig, als hem een brief werd medegedeeld, welken Dr Blacklock aan eenen van Roberts vrienden had geschreven. Die brief, waarin de befaamde criticus met den grootsten lof over Burns uitweidde, en voor eene tweede uitgave zijns bundels een nog gunstiger onthaal voorspelde, dan de eerste had genoten, was oorzaak, dat het plan der uitwijking naar Jamaica voor goed werd opgegeven. Burns ijlde naar Edinburg en vond er eenen machtigen beschermer in den edelen graaf Glencairn, wien hij eene dichterlijke gedenkzuil heeft opgericht onverganklijker dan arduin en ijzer (2).

De bard werd in Edina, Scotia's darling seat, met de grootste onderscheiding door alle letterkundigen ontvangen. Zelfs de aanzienlijkste familiën onthaalden en overlaadden hem met bewijzen van hoogschatting. Het schijnt, dat hij vooral bij het schoone geslacht welkom en het voorwerp was van betuigingen, waarnaar hij — segt een zijner biographen — meer reikhalsde, dan naar alle andere (3).

Hoe kon het anders? Wie had, vóór Burns, zulke heerlijke

(.) The gloomy night is gath'ring fast. — De sombere nacht breekt schielijk aan, bl. 648. (z) Lamenl for James, earl of Glencairn.

(3) He frequently received from female beauty and elegance tbose attentions abaue alt 0thers most grateful to him (Life of Kotert Burns, in de Tauchnitz'sche uitgave zijner gedichten).