is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefdeliederen gezongen? Eenvoudigheid in opvatting en uitdrukking met rijke kleurenpracht verbonden, treffende gemoedelijkheid, diep gevoel, humour — in één woord, alle hoedanigheden, welke den echten poëet kenschetsen, vond men in de kleine scheppingen van den genialen boer vereenigd. Ook werd hem door alwie voor poëzij vatbaar was, een eerste rang onder de grootste dichters der achttiende eeuw toegekend — eene uitspraak, welke Goethe later bevestigde (t).

Burns was geen geleerde, maar het landleven had hem de geheimen der natuurwetenschap ontsluierd, en deze, de dichterlijkste en meest tot poëzij stemmende aller wetenschappen, gaf hem die schoone gezangen in, welke hij nooit uit boeken zou geput hebben. « Niets zoo verheven, niets zoo gering in de natuur, of hij had er gevoel en woorden voor. Het gedommel des donders en het gekweel der grasmusch, het gebruisch der zee en het gefluister des loovers — alles wist hij met woorden waar en levendig vóór den geest te voeren. » (2).

Daarenboven hadden Burns' gedichten eene verdienste, welke hem de goedkeuring der strengste kunstcritiek verwerven moest. Ofschoon in dialect geschreven, zijn ze allerkeurigst van stijl en vorm. Burns was niet van meening, dat het er maar op aan komt, gedachten uit te drukken, zonder dat men zich over de wijze der uitdrukking hebbe te bekreunen. Het schitterende onthaal, dat zijne werken in alle standen der samenleving genoten, is een treffend bewijs der waarheid van Chateaubriand's gezegde, dat « de kunst niets wegneemt van den bijval bij de menigte, als ze gepaard gaat met wezenlijk talent » (3).

Dien eerbied voor den vorm heeft Burns gemeen met de bijzonderste onder diegene, welke men den eeretitel van volksdichters geeft. Béranger kon zich even min « een geschreven gewrocht voorstellen, waaraan de kunst vreemd zij (4) ». De Agensche haarkapper Jasmin, wiens meesterstuk, Mallro l'lnnoucento, onze Jan van Beers zoo treffend vernederduitschte, zegt in eenen brief, welken wij onzen poëten ter lezing aanbevelen, dat zijne muze zoo zeer op den faire aniique verliefd is, dat ze hem maar twee, drie verzen daags verleenen wil (5). De opsteller des Quick-

(t) Auch wir rechnen den belobten Burns zu den ersten Dichtern, welche das vergangene Jahrhundert hervorgebracht hat. (Sammtliche Werke, XLVl).

(2) Willem Cornelis. Leben des "Roberl Burns, als voorrede tot het IIIe deel 2Ïjner verzameling : Brittenlieder.

(3) Essai sur la littérature anglaise, II.

(4) Voorrede der Dernières chansons.

(s) Bedoelde brief bevindt zich in het IVe deel der Causeries du lundi van SainleBeuve, als ook in de studiën over Jasmin voorkomende in de Parijsche uitgave der Pamllólcs.