is toegevoegd aan uw favorieten.

Liederen en gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu praalt de gast, de eerlooze, der Spartische trouwbreekster, nu trotseert het verraderlijk geslacht van Priam ook niet langer, steunend op Hektor, de koene Grieken.

De krijg, door tweedracht onder de Goön verlengd, heeft uitgewoed. Dies offer ik mijnen wrok

aan Mars en schenk den diep gehaten neef, dien de Troïsche Rhea baarde,

hem weêr. Het lichtrijk trede hij binnen, ook vergun ik hem te drinken het nektarsap,

en meê te worden ingeschreven onder de schare der zaalge Goden.

Zoolang als tusschen Romen en Ilion de wijde zee bruischt, mogen de ballingen,

waarheen ze gaan, gelukkig heerschen; grazen op Priams en Paris' grafsteê

de kudden, bergt daar veilig het wild gediert zijn jong gebroed, dan schittere 't Capitool en schrijve 't zegevierend Rome vrij aan het Medische volk de wet voor.

Ontzaginboezmend schalie zijn naam alom,

waar 't Middelmeer de Europische volken scheidt van Afrika en waar des Nijlstrooms zwellende golven het land bevruchten.

Moedvoller zij 't om 't goud te verachten, dat liefst ongedolven schuilde in der aarde schoot, dan om het tot onheilig doeleind samen te hoopen met roovershanden.