is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men korlelinghs ontdeckt heeft», en in plaats van twee gedichten volgen er zes.

Bij deze uitgaaf voegde Labus een belangrijke Sbt-Reden van den Drucker tot de Minnaers der Vlaemsche of Nederlandsche Rijm-Konste, waarvan wij in den loop van dit werk meer dan eens gebruik zullen maken. In deze Slol-Reden, sprak Labus de hoop uit eenmaal, bij genoegzamen steun, een grooter werk van De Swaen, waarin het leven en lijden van Jezus bezongen werden, te kunnen uilgeven. « Als ick van syne Wercken spreke, dit is 't minsle, maer wil hier door verstaen, het Leven, Lyden en Doodt Christi, ghetrocken uyt de H. Schrifture en de Vaders der Rercke, daer dien vernufle Geest 10 jaren op ghewerckl heeft, en ick voor dezen d'eere hebbende 't selve le lesen, my inbeelde, dat dit meer door een seraphyn als door een mensch was geschreven : lerwyl ick en andere Ronstgenoten weuschen dit treffelyck stuck in Druck te sien, soo hope datse sullen vernoeght zyn met den arbeyt van dit kleyn werckje. » Dezen wensch kon Labus niet verwezenlijken en hel toeval wilde, dat dit grootere werk van De Swaen veel later te Brugge uitgegeven werd.

In 1767 verscheen in deze laatste stad bij Jozef van Praet : Het Leven en de Dood van onsen Saligmaker Jesüs. Christus. Rymkonslig beschreven door M. de Swaen, In syn leven Prince der Redenryke Gilde tot Duynkerke ('). De lotgevallen van dit werk worden ons in een voorbericht medegedeeld. Het handschrift er van was in het bezit gekomen « van een der.Sonen van den Auteur ». Deze gaf het in 1724 ten geschenke aan « d'Heer Francois-Adriaen Donche, ten dien tyde schepen der stad Duynkerke, die sig van het selve (al-hoe-wel dikwils aensocht zynde) niel heeft willen ontmaken : Maer naer syn overlyden naergelaeten heeft aen synen sone; soo dat het in dese Familie alleen soude hebben blyven schuylen, indien 't den gemelden soon voorder niet (te lezen gegeven had) aen syne Moeye, Mevrouw Francisca-Clara Donche, overste van het klooster der Urbanisten, geseyt, de Ryke Clarissen, binnen Brugge, die langen tyd haeré genegentheyd tot hel selve werk hadde laeten blyken, en aen wiens

(i) Exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te Gent. B. L. 1979'9.