is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begroetinghe (*) » gericht lot al de Vlaamsche en Brabanlsche kamers van rhetorica en afzonderlijke konslminners, hen uitnoodigende om « door Send-Brieven of bywesentlyck (*) » op een prijsvraag antwoord le geven tegen den 9n Mei 4 700, « terwyl dat Brugge viert de feest van 'l heiligt) Bloed (d) ». De Brugsche kamer wilde door dezen prijskamp « blyckelyck bewysen, dal ander hunne tael t1 onrecht voor d' onse prysen (*) ». Het te behandelen onderwerp en de verdere voorwaarden werden in de « konstbegroetingh » aldus opgegeven :

... Verkiest tot stoff' Want wy konslminners zyn, den Oorspronck en den Lof Der Rymkonst, op den slyl en maet gelyck aen dezen, In reken thienmacl thien; maer 't slot van 't werek moet wesen Een Rondigh jaarschrift dat met zyn getallen uyt Het jaer dat met syn loop, dees loopende Eeuwe sluvt (•).

Daarbij werd nog gevraagd een « geestig sanghwerek daer in wert afgemaelt 'l bedryf der Sangh-godinnen (*) ». Een reeks kostbare prijzen waren voor dezen wedstrijd uitgeloofd : « Een zilvere scheinklailloir, twee zilvere kandelaeren, twee zilvere bekers, een zilvere zoulvat, een zilver wyewalervat (2) » en een stapel « kransen van laurieren (3) ».

Het getal deelnemende Kamers en liefhebbers was zoo bijzonder groot, dat de raad der Drie Santinnen er toe had moeten besluiten de mededingende gedichten niet alleen op den 9n maar ook op den 10° Mei le laten voordragen. De Pioene van Mechelen, de Olyftak en de Violier van Antwerpen, de Genetle Blom en de Groeyende Boom van Lier, de Heilige Geest van Brugge, de Baptisten Boyaarts van Winoksbergen, de Catharinisten van Aalst, Al vloeyende bloeyende Nympha van Ninove, Besproeit dat bloeit van Thielt, Van Vroescepe dinne van Nieupoort, Nu, morgen niet en de Heilige Geest van Diksmuide, Verblydt u in den Tydt van Duinkerke, het Cranck B. Stier van Oudenburg, de Seeghbaer Herten van Roeselare,

(^) Register voor de Vrije Redengilde der ... Drie Santinnen. Stedelijk archief, Brugge.

(2) De Heliconsche Echo, blz. 9.

(3) Register ...der Drie Santinnen. Stedelijk archief, Brugge.