is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden de Musen vernedert hebben tot onder de voeten van het grauw; soo blyckt uyt beyder Reusenslryd in schimpwyse oversetting van Virgilius. Doch wal achtinge dese hunne werken verdienen kan men bespeuren uyt het oordeel der geleerden (4). »

In zijn eigen scheppingen heeft De Swaen zich dan ook nagenoeg uilsluitend door de ernstige Muze laten bezielen. Met uitzondering van het kluchtspel De Gekroonde Leerse, dat door den schrijver als een vastenavondontspanning voorgesteld wordt en in den grond toch ook een moraliseerend stuk is, zijn van De Swaen's hand niets anders bekend dan treurspelen en godsdienstige bespiegelende gedichten. In ons vorig hoofdstuk hebben wij de vraag of De Swaen lichtere genres beoefende onderzocht in verband mei zijn biografie en kwamen tol het inzicht, dat hij de enkele minder ernstige stukken, die hij schreef, al spoedig als ijdel jongelingswerk veroordeelde. De eenige Muze, die hij als gevormd kunstenaar erkende en trouw bleef, was die van den hoogen ernst.

Vatten wij nu ten slotte dit hoofdstuk samen, dan stellen wij vast, dat De Swaen niet de slaaf was van de laatdunkende, verhefhnglooze rederijkersomgeving, waarin hij leefde, dat hij zich door liefde tol kunst en kennis genoegzaam boven deze omgeving verheven gevoelde, om haar in zijn Rymkonst een leiddraad te verschaffen en dal zijne opvatting der kunst de hoogste en ernstigste was, die zijn lijd kende. Het onderzoek van zijne werken zal ons nu aantoonen of hij naast deze goede bedoelingen en deze theoretische kennis ook het noodige temperament bezat, dat alleen den waren dichter maakt.

Bij ons vlug overzicht op de Rymkonst bepaalden wij ons tot beschouwingen van algemeenen aard; bijzondere punten, als de tooneelwetten, de metriek en andere, zullen wij verder in den loop van dil werk aanroeren waar ze te pas komen.

(i) Rymkonst, hoofdst. II. Satira.

10