is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroordeelt, onderwerpt hij zich aao het bevel als een offerlam, Gods gerechtigheid nogmaals huldigend :

Gy syt Rechtveerdigh Heer, en oordeelt allyt Recht.

Een kenschetsende bijzonderheid voor het lijdperk van koningsmacht bij Gods genade, waarin De Swaen leefde, mag hier niet onopgemerkt voorbij gegaan worden. Mauritius doel zonder eenig verzet afstand van alles, — goed, kroost en eigen leven, — omdat Gods wil het aldus blijkt te verlangen,' alleenlijk zijn keizerrecht blijft hij verdedigen. Hel logische denkbeeld, dal hel ook Gods wil was, die hem hel vorstelijk gezag liet ontnemen om hel aan Phocas te schenken, komt niet in zijn geest op. Integendeel weigert hij volstrekt Phocas, als zijn meerdere, zelfs als zijn gelijke te erkennen. Niettegenstaande hij door de groote meerderheid van zijn volk onttroond werd, blijft hij zich nog steeds opperheer en keizer gevoelen. Zijne zalving tol' keizer was Gods werk en geen menschenhanden konden hem die ontnemen. Phocas heeft goed te steunen op den volkswil, Mauritius ontkent aan het volk alle recht tol verzet legen den welligen heer, zelfs als deze verkeerd handelt.

Gemeente en keyser syn in onderlingen echt, 't Genieent is onderdaen, den keyser heer van 't Recht, Misbruykt hy syne macht, 't misbruyk is tegen Reden. Maer daerom magh 't gemeent den keyser niet vertreden; Hy sy een dwingelant, en goet slechts in den schyn, 't Gemeent moet niettemin hem onderworpen syn.

lV, 2.)

Mauritius' lotgevallen vertoonen eene treffende gelijkenis met die van Zedèkia (*), koning van Judea, zooals ze op het looneel gebracht werden door den Franschen treurspeldichter Roberl Garnier in de Juives. Zedekia was, tegen Gods wil, in opstand gekomen legen Nabuchodonosor. Deze laatste wordt nu door God als werktuig gebruikt om Zedekia te slraffen, evenals Phocas voor Mauritius. Nabuchodonosor onttroont den opstandeling

(*) Sédëcle.