is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Néarque in Polyeucte : « en bravanl les tourmenls, en dédaignanl la vie, sans regret, sans murmure et sans étonnement », blz. 218.

T'wyl in haer jeugdigh lyf de peesen en de sweepen Door 't ongeduldigh slaen 't vleys morselden en kneepen, Stont sy onroerelyk met een ontsteken oogh, Vol liefde en vierigheyt getrocken naer omhoogh.

(III, 1, blz. 42.)

Dit gansche karakter is naar bekende modellen afgekeken. De punten van gelijkenis met Vondel's Maeghden en Corneille's Polyeucte, die wij hierboven aanstipten, vinden wij vooral in Catharina's karakterbeschrijving. Calharina is de conventioneele « vierge et martyre »,, het bekende type der « kruisheldin »; zij behoort niet alleen tot De Swaen's looneelwerk, maar tol de gansche groep christelijke tendenzstukken, waarvan Polyeucte de schitterendste vertegenwoordiger is.

Ook Maximijn, de verstokte, volstrekt slechte heiden, heeft meer dan een verwante in de soortgelijke christelijke treurspelen. De gouverneur Valens en zijne vrouw Marcelle uit Corneille's Théodore zijn in hunne arglistige, gewelenlooze boosheid voorgangers van Maximijn. Altila uit Vondel's Maeghden is door zijn wellustige begeerlen een ander zijner voorouders Stelselmatig worden deze vertegenwoordigers van den ouden godsdienst zoo zwaar mogelijk belast en beladen met zonden en gebreken. Zij worden zoo zwart mogelijk gepenseeld om de christelijke heldenfiguren in een des te glanzender licht te kunnen plaatsen. Maximijn is voor geen enkel goed gevoel vatbaar. De wellust, die Catharina's schoonheid in hem ontstoken had, doet hem zijne vrouw versmaden. Catharina's leven eerbiedigt hij juist zoolang hij nog eenige hoop heeft zijn lage doeleinden te bereiken. Is die hoop verijdeld, dan veroordeelt hij de maagd uit spijtige wraakzucht tot den marteldood. Niels kan hem van die lage wraak doen afzien, zelfs niet het mirakel waardoor Catharina de folteringen op het rad ongehinderd doorstond. Dit mirakel had zelfs den ergsten bestrijder van Catharina, den « afgodendienaar . Termogenes aan het wankelen gebracht, alleen Maximijn mocht niet wankelen, omdat hij a priori de slechte figuur, de onvermurwbare aartsheiden moest blijven.