is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwyl hy, rontom hem den lauwen watervloet

Siet rysen in het badt, en verwen door syn bloedt:

Syn aengesicht wort bleeck, den glans verlaet syn ooghen,

Syn zeenen syn verslapt, syn crachten uytghetooghen,

Syn ziel loopt met syn bloet, ter open aders nyt,

Naer 't onghenaedigh endt...

Dan keert hy hemelwaerts syn ooghen en gedacht,

En met eene flauwe stem, valt uyt in dese clacht:

O doodt! geheel den troost van ongeluckigh' herten

Ick sou uwe comst aensien, met rust en sonder smerten,

Indien de felle wraeck, met g'heel haer raserny,

Op niemant anders moet neerstorten dan op my.

Ick vrees... op desen stont begint syn hert te beven,

En syn beroert ghesichl wort een en weer ghedreven.

Siet, roept hy, wreeden Vaer! op uwen Soon soe straf!

Ick gev' u al het bloedt het ghene ghy my gaf :

En doet gheen ander meer, tot uw versadingh tappen...

Hier mé begint syn stem en oordeel te verslappen,

Daer is gheen orden meer, in 't gen hy vraeght en seyt,

Hy lastert, schelt en tiert, al sonder onderscheyt,

Hy laet, door al syn ween, g'heel syne siel ontroeren,

En door verbolgentheyt tot losse waen vervoeren.

Nu spreekt by u, dan ons, en dan den Keyser aen,.

Nu is hy door ghedult, dan door wanhoop bevaen,

Syn bloedt wort uytgbeput, syn schouders sacken neder,

Syn hooft valt op syn borst en slinghert heen en weder.

Hy sterft... en stracx verschynt ons syn ontzielde lyf,

Als een grouwsamen romp, bleeck, bloedigh, paers en styf.

Ick, die myn herte voel, door dat vertoogh aenraecken,

Begin, op selven stont, syn haeters te versaecken,

En, vreesende dat hier myn rouw mocht syn verdacht,

lek gae in 't heymelyck, uytstorten myne clacht.

(5e bedrijf, 10» tooneel, blz. 57.)

Over de nauwgezetheid van De Swaen's Gidvertaling werd een legend^'e in omloop gebracht. In zijn Vie de Corneille (') schrijft Fontenelle :

(4) OEuvres de M. de Fontenelle. Amsterdam, Fr. Changuion, MDGCLXIV, boekd. III, blz. 61.