is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verpand aan den armen, maar geestigen, levenslustigen Joren. De lapper prijst nogmaals zijn keus aan, doch zonder gunstiger gevolg dan vroeger. Hij eindigt met te dreigen, dat hij zijn wil met geweld zal opdringen. De jammerende Jakelijn vindt echter troost bij haar moeder, Maeyken, die ook Joren boven Kosen verkiest en vast besloten is om haar wil tegen dien van haar man door te drijven. Teunis en zijn vrouw gingen hierop een krakeel aan, dat wel erg zou afgeloopen zijn, had de lapper er niet bij lijds een einde aan gesteld door zijn vrouw naar de markt te zenden om al het noodige te koopen voor het feestelijk avondmaal (le b.).

Op de markt trof Maeyken een prachtigen Waasterlandschen kapoen aan. Keizer Karei, die daar rondslenterde, was ook begeerig naar den heerlijken vogel, maar de lappersvrouw was hem bij 't koopen voor. De lust van den Keizer was zoozeer opgewekt geworden, dat hij de gelukkige koopster door zijn lijfwacht Ambroos liet achtervolgen om te weten waar zij woonde. Hij stelde zich voor daar aan te kloppen om mede van den kapoen te eten. Terwijl Maeyken naar huis spoedt, gaat haar dochter de verdere benoodigdheden voor het maal halen. Zij ontmoet Kosen, die een uiterste poging aanwendt om haar gunst te winnen. Als een echte Jan de Wasscher spiegelt hij haar dom naïef een paradijs van huiselijk geluk voor. Jakelijn beantwoordt hem met spottend medelijden, minder ruw dan ze gewoon was. Hieruit besluit de sul, dal zijn zaken beter gaan. Hoe bedroog hij zich echter deerlijk! Pas is Kosen weg of Jakelijn verklaart heel duidelijk haar liefde aan Joren, die haar met scherts en vleiende woorden komt overvallen (2e b.).

Ambroos, die Maeykens woning ontdekt had, leidt er thans den vermomden Keizer heen. Onderweg ontmoeten zij Kosen en Joren. Zij luisteren het gesprek der lappersgasten af. Joren begon met Kosen gelukkig te maken door hem te verzekeren, dat Jakelijne hem lief had, doch bracht den drinkebroer in een moeilijke weifeling door er bij te voegen, dat hij drank en tabak moest laten varen, zoo hij het meisje wilde krijgén, Jakelijn, die bij haar optreden hoort hoe Kosen aarzelt, vindt nu de gelegenheid om den ongelukkigen vrijer te bespotten, lot groot vermaak van den Keizer en zijn lijfwacht.