is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Swaen's ziel verlangt naar Jesus

Gelyk een Hert door dorst ontsteken, Verlangt naer koele waterbeken : Gelyk een schip, uyt d'holle zee, Sig wend naer een geruste ree : Gelyk een wakend oog, vol sorgen, Snackt om te sien deo traegen morgen : Gelyk een sieken mensch, vol pyn, Versucht naer synen medecyn : Gelyk een Bruyd vol van verlangen, Wenscht haeren Bruydegom t'omvangen I Gelyk een soon, in vremde lucht, Naer synen lieven vader sucht : Gelyk een kindtje pleegt te dorsten, Naer 't sog van syne moeders borsten (*).

Deze reeksen vergelijkingen zouden wij met nog tal van uiltreksels kunnen vermeerderen. Schitterend van nieuwheid en eigenaardigheid zijn deze gelijkenissen zeker niet; wij vinden ze meest alle bif tijdgenooten terug. Deze beelden belmoren tot een soort van gemeenschappelijken voorraad, waaruit al de zeventiende-eeuwsche stichtelijke schrijvers gingen putten. Het overvloedig gebruik, dat De Swaen van deze gelijkenissen maakt, bewijst eens te meer hoe belust er de zeventiende-eeuwsche lezers op waren.

Een andere dichtvorm, die nauw met de emblemata-literatuur verwant is, en onder onze rederijkers vooral zeer geliefkoosd was, heeft De Swaen ook vaak gebruikt. Wij bedoelen hel « raedsel ». Geeft het raadsel niet zelf de pit der wijsheid in de schaal van het zinnebeeld, dan laat hel ze in het zinnebeeld door den lezer zelf zoeken. Berijmde raadselopgaven kwamen op alle rederijkersprijskampen voor; met berijmde antwoorden er op werd naar de prijzen gedongen. Al de raadsels, die De Swaen stelde en beantwoordde, hebben insgelijks hun ontslaan te danken aan zijn werkzaamheid in de rederijkerskamer.

(*) Leven en Dood van Jesus-Christus, le deel, n' 2.