is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

typeering der personages. - Volkstypen : Teunis, Maeyken; hun verhouding tot elkander. - Jakelijne; Kosen; Joren. - Keizer Karei; Ambroos, de zedenpred.ker. - De Swaen stelt strenger eischen aan de « klucht» dan de meeste zijner zeventiende-eeuwsche vakgenooten. - Bouw. - Welvoeglijkheid. - Volksche gebruiken en gewoonten. - De burgerlijke kleinmeesters onzer schilderschool De Swaen s plaats onder onze comici der 17e eetw 137

V. — Verhalende en lyrische Leerdichten.

Welke werken worden in dit hoofdstuk behandeld? - Waarom ook Het Leven en de Dood pan Jesus ? - De Ziel en Philothea. - Echo's van De Swaen's zieleleven MysUsch-erotische voorstelling. - Minachting der wereldsche genietingen ' Kloosterleven. - Dood. - Wereldlijke moraal. - Zinnebeelden en emblemata

- Raadsels - Rederijkerstaal: - Volksche opvattingen : de geboorte, Judas' wanhoop, de duivel, sint Pieter. - Natuurzin. - De zee. - Romantische, stemm.ngwekkende beschrijvingen. - De heelmeester. - Realistische tafereelen

- Geen persoonlijke beeldspraak. - Gelijkenis met beelden uit werken van Poirters, Vondel en F. de Sales. - Stijlinvloed van Cats en Vondel. - « Soeten en sterken » stijl. — De kruisrechting in twee verschillende werken. — Krachtige schildering. _ Liefelijker tafereelen. - Godsdienstige extaze. - Zangerigheid

- De Swaen's volstrekte waarde als dichter. - Zijne taal. - Fransch staatsburger. — Groot-Nederlander .

167