is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooruit in gezelschap, kon uren lang grappen vertellen; moeder en heur immer opgeruimde broer Willem, alsook heure hartelijke zuster Barbara, konden tranen lachen van plezier. Hoe kon het anders, dat ik, schoon thuis gewoonlijk ernstig als een uil in een kerktoren, eens onder de menschen, een vroolijken aard vertoon ? In mij is altijd een droomer, die soms geweldig behoefte gevoelt aan weelderig levensgenot. » ,

Met kinderlijke vereering spreekt De Tière van zijne moeder in de opdracht van Liejdedrijt aan den kunstschilder Eugeen Broerman : (2)

<( U, zij liefdedrift opgedragen : om de beeltenis van Moeder. In die beeltenis hebt Gij u zelf overtroffen.

Moeder slaapt voor eeuwig; maar dank zij U, zien wij heur terug zooals zij was in 't leven, zoöals zij. de vijtf en zeventigjarige, in heuren zetel, ons allen, kinderen en vrienden des huizes, minzaam zat toe te lachen : uw genie heeft heur innerlijk leven weten te vatten en weer te geven.

Ja, t is zij! Gansch heure ziel, enkel zoetheid, goedheid, al moederliefde! En gansch heur geest : fijn, schrander, levenslustig, weetgierig, opgewekt bij 't lezen van dichters, en tintelend bij eigen improvisatie van rijmpjes.

Die lieve, verstandige Moeder! Heure wereld was heur huis; heur leven, een onverpoosd zorgen voor 't gezin. Edoch, heur oude

een type van belang, een denker, ee i philosoof ; een oude jonkman, leefde jaren alleen, in 't vaderlijke huis, verslond boeken over geschiedenis, natuur- en staatkunde, las tot 's morgens vroeg; kende den bijbel gansch van buiten ; had geen bepaald uur om te eten ; nOenmaalde meer... 's avonds dan 's middags; begon, als hij zijn neef Nestor dien hij bijzonder liefhad ten gast had, te één uur de aardappels te schillen, geraakte aan 't vertellen, aan 't bespreken van allerlei onderwerpen, legde mes en aardappels neer om toe te luisteren en... schilde den laatsten knol slecnts, twee, drie uren later ; vond allerlei toestellen uit, om de spijzen, die hij zelf combineerde, op ongewone wijze te koken of te braden ; wilde zijn broeikassen (serren) diep in den grond bouwen, om ze beter tegen den vorst te beschermen ; ontdekte een middel — daar was gansch het dorp getuige van — om de aardappelplaag te bestrijden ; weigerde dit middel bekend te maken. \°) omdat het meer kostte dan de knollen waard waren ; 2° omdat de mensch een ondankbaar schepsel is ; was hoegenaamd geen "kerkpilaar ", maar toch de vriend van den ouden pastoor, die over hem, bij zijnén dood, op den preekstoel getuigde: < Wij zagen hem weinig in de kerk, maar 't was een doodbraaf, edelmoedig man. Bidden we voor hem, met volle genegenheid. »

(2) Moeder De Tière heeft immer een overwegenden en milddadigen invloed op Nestor uitgeoefend. Zoolang ze leefde, was ze altijd de eerste om over elk nieuw werk een oordeel uit te spreken.

Ze overleed in 1896 aan een hartziekte; haar echtgenoot volgde haar weldra in 't graf : het leven verloor voor hem alle aantrekkelijkheid sedert hij zijn trouwe levensgezellin, zijn trots, de ziel van het gansche huisgezin, moest derven....