is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voegen we er volledigheidshalve dit nog bij, dat julia Cuypers, Elisa jonckers, Jeanr.e Steven-Gevaerc, Margriet Van de Wiele, Magda Janssens, Mevrouw Smith-Grader en veel andere Zuid- en Noordriederlandsche kunstenaressen/1 in de Vorstin een lievelingsrol zagen.

V.

BLOEMEKEN, drama in drie bedrijven, heeft voor onderwerp eene verleiding in gewone omstandigheden.

De Tière meent, dat eene der oorzaken, waarom honderden onbemiddelde meisjes bijzit worden, de ijdelheid is, tevens de lust om zonder werken te .even; die karaktemeiging is het uitgangspunt van het stuk; haar te keer gaan, het nagestreefde doelwit.

Ziehier overigens de korte schets :

« Bioemeiken vrijt met Tonie, een goeden smid. Het meisje heeft de karakterzwakheden, zooeven aangehaald. Zij wordt 1 onie ontrouw en verlaat haar blinden vader om met Edmond, een rijken jongeling, te gaan wonen. 1 onie drinkt, drinkt om haar te vergeten maar... kan niet vergeten

Het geluk van Bloemeken is van korten duur. De liefde van Edmond was slechts drift die koelt.

Bioemeken, onteera, komt Vergiffenis aan haar vader afsmeeken, doch wil geen levende schande blijven en verdrinkt zich. »

In Bloeme\en doet De Tière zijn eerste openbare biecht.

Hoor liever wat hij zegt in het « woord vooraf » :

« Ik h^b getracht een realistisch drama te schrijven, doch ik zocht het realisme niet in het platte, noch in het zinnelijke.

In zekere tooneelen is er ruwheid, de uiting van een hartstocht kan ruw wezen, doch dit ruwe doet soms ail het fijne, het diepe uitschijnen waardoor het gevoel, waardoor de hartstocht ontkiemde. De liefde van Tonie is de teedere eerste liefde eens ruwen werkmans; zijne taal is niet keurig, omdat het keurig woord hem onbekend is : zal echter de uitdrukking van zijn gevoel er te min juist cm wezen ? »

Lukte De Tière in zijne poging tot afbreuk met de oude school? Ja!

Zonder zich gansch te kunnen losrukken van de conventie der Fransche melb's,week hij in verschillende tooneelen er gansch van af en vertoonde zich ails een warm, dramatisch temperament.