is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inderdaad treedt weieens de charge op het voorplan; 't is waar, ontdoe de personages van het overdrevene hunner handeling, en onder het overdrevene zult gij vaak veel karakterwaarheid aantreffen; voor Bonpapa geldt hetzelfde.

« Het mangö't ons Vlaamsch repertorium, zegt Dë Tière zelf, aan een voldoende aantal echte Vlaamsche kunststukken, en plicht is het voor'ons, schrijvers, a.1 onze krachten in te spannen om kunst van echt allooi te leveren.

Bonpapa is hier en daar niet vrij van overdrevenheid in de typeering; en kunst is Waarheid, niet overdrevenheid; kunst is heele, niet halve waarheid.

Is het schrijven van « Bonpapa » ons dus euvel op te nemen ?»

De Tière schreef dit stuk ten titel eener fantazij, en... liet het bij deze enkele proef. Blijkbaar kan zijn talent zich niet plooien naar de caricaturals toestanden, de vaudeville! eigen.

X.

HE I VONDELINGSKEN, later omgewerkt als OP DE VROEGMARK T , is een eigenaardig en lief « lever-de-rideau », een volkstafereeltje in één bedrijf, Vlaamsch van' kleur. Een boerencomedie ? De taal is volksch, doch immer drukt die taal een kiesch gevoel uit.

XI.

LIEFDEVONKJES is een idyllisch éénaktertje.

XII.

In HERMINA werd de volgende stof verwerkt ;

« Hermin? is cle dochter van een kunstschilder, die sedert eenigen tijd overleden is. Zij wordt met hartstocht bemind door twee vrienden : Hugo Haven en Giovanni, een Italiaan, beiden studenten in geneeskunde, en aan hetzelfde hospitaal' verbonden. Alleen Hugo wordt door de schoone Hermina bemind. Deze wordt toevallig eene erge wonde toegebracht en naar het hospitaal vervoerd. Giovanni zal de zieke verzorgen, daar Hugo onmiddellijk naar Parijs geroepen wordt, aan het doodsbed zijns vaders. Hermina valt in doodslaap, maar keert tot het leven terug. Giovanni laat echter aan Hugo weten, dat zijne beminde overleden is, terwijl Hermina, door een valschen brief van Giovanni misleid, aan den dood van Hugo gelooft. Giovanni gaat