is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het drama is hedendaagsch, de situatiën duiden op — of zijn onder den invoed van — vraagstukken, die in onze samenleving op" geworpen zijn. En, wat zeldzaam is. men vindt in het werk geen schijn van tendenz voor een of ander stelsel, geen zweem van pleidooi. Het drama is maatschappelijk zonder eenige pretentie aan eenen art social, in den zin van propagandawerk, en zou met eenige veranderingen in de technische bewerking, die nog te veel aan den ouden vorm herinnert, en eene grondigere dialectiek van het onderwerp, den heer De Tière nabij het doel brengen, dat hij het recht heeft te beoogen, n. 1. : zoo niet iets geheel nieuws dan tcch iets merkwaardigs op het tooneel te brengen.

M. De Tière zoekt ; hij is op goeden weg, op het goede spoor : moge hij slagen, dat wenschen we hem van harte. Hij gaat nooit achteruit voor het maken van tooneel en weet het steeds te vinden. Hij voelt, en drukt het gevoel goed uit, hij heeft aan psychologie gewonnen , hij tracht in de werkelijkheid van onze eeuw te grijpen; en is hij altijd niet even gelukkig in zijne keuze, en hangt hij nog met min of meer sterke vezels aan 't verleden vast, hij wil ten minste en meent het ernstig met de /?unsf ». (1)

XIV-

Zeven weken vóór de opening van het bestuursjaar 1891 -92 van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg, te Brussel, vroegen de heeren Hendrickx en Rans aan De Tière een stuk te willen schrijven, decoratief, vaderlandsch, vol vuur en vlam... De T5ère aanvaardde en leverde :

SEVA DE WOLVIN UIT HET ZWARTBOSCH, een melodrama in 5 bedrijven en 8 tafereelen, een stuk met al de slechte zoowel als de goede kanten het genre eigen, met triomfliederen, koren, blijde refreinen, apotheosen— (2) een stuk waarin verwoed wordt geworsteld, geschoten, geschermd, gedood... kortom een volksstuk in den volsten zin.

« Voor dilettanti, zegt De Tière, is Seva niet geschreven, maar ons volk heeft decoratieve stukken noodig, waarin de heldenmoed onzer voorvaderen en hunne gehechtheid aan den geboortegrond aanschouwelijk worden gemaakt, aldus de vaderlandsliefde warm houdend! »

(1) Het Land- 23 Maart 1889. Wij cursiveeren.

(2) In het stuk komt een visioen voor van de onsterfelijkheid van het Vlaam-

sche Vaderland, dat blijft bestaan en zijne zelfstandigheid behoudt, ondanks al de aanvallen der vreemde volken, in alle tijden.