is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar een gesloten boek was. en welke, bij hare onbekendheid over den Rijn, nog de hoedanigheid eener stoute oorspronkelijkheid voegde.

Dat allen den nieuweling niet even genegen zoolden z!ijn, dat sommigen den indringer, den invoerder van nieuwigheden, vrij wrevelig zouden bezien en bespreken, lag wel in den aard der zaken. Het onvermijdelijke gebeurde dan ook : naast talrijke bladen, die met veel lof over het gewrocht van De Tière spraken, waren er enkele, die hem vrij ruw te lijve gingen, ja, zoodanig dat hier en daar het stelselmatige er helder doorstraalt.

Besproken worden in de hoofdstad van het geleerde Duit&cnland was reeds eene groote eer welke nooit aan een WaalschFransch schrijver te beurt was gevallen.

Daar het de eerste maal was, dat.een Vlaamsch. ja, Belgisch tooneelwerk in Duitschland opgevoerd werd, denken wij het feit niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan.

Een drietal bladen der Berliner pers braken het stuk totaal af, waaronder vooral het Berliner Tageblatt; andere b'aden zegden hun « voor >, en hun « tegen »; doch in *t bijzonder nam oe in Duitschland zeer erkende kunstcritieker Julius Hart der Tagliche Rundschau, de verdediging van het stuk op zich en zweepte hij ongenadig op dat gedeelte van het publiek, dat, door zijn spotlach, de opvoering in het derde bedrijf stoorde.

En wat gaf er zoo spontaan aanleiding tot die misplaatste stoornis. Luister naar het trouwe verslag dat over de première van wege een toeschouwer werd medegedeeld en zooals dit verscheen in vele Vlaamsche dagbladen van dien tijd.

De zaal, vol aristocratisch publiek, ook talrijke vertegenwoordigers der pers, waarvan het jongere element, eene kliek vormend, die enkel goed vindt wat v.n hem zelf o.tgaat, met alles behalve

-inig ni. haa.Wd ge,lagend„r

den eenvoud der dramatische middelen. Doch, op het einde van

*t bedrijf, driedubbele terugroeping. _

Tweede Bedrijf. In 't begin meer koelheid dan voor het e ste bedrijf; bij de slotscène echter verdubbelde terugroeping. Lfe

jongere heeren der pers werden onrustig. v . u i

Derde Bedrijf. Alles goed tot aan de kapitale scene « Hoed af Mevrouw, 't zonnescherm weg! enz. Die scene moest g g • Si, gXlmeerd «orden. De acteer, er mede gelaat, deelameer-