is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Nieuws van den Dag (2) zegt o. a. « dat Belsama in menig opzicht de belangstelling verdient van het Noord-Nederlandsch publiek. Het drama laat den worstelstrijd zien van een auteur met bijzondere gaven, strevend naar het hoogste. »

De Nieuwe Amsterdamsche Courant, (3) — (Het Algemeen Handelsblad) — wijst op verscheidene schocne tooneelen, en heet Belsama een breed opgezette handeling uit den vervaltijd van het druïdisme. De schrijver heeft met zorg zijn onderwerp uitgewerkt en over 't algemeen den historischen en localen toon weten te treffen. Behalve de botsing der personen, die De Tière ons in zijn drama vóór oogen stelt, heeft hij met deze handeling nog een symbolisch doel beoogd. Dit symbolisme is zeker van een zeer natuurlijke soort, en geeft aan de handeling meer diepte van gedachte en ligt dan toch volstrekt niet verborgen.

De Telegraaf (4) vermeldt de schoonste, aangrijpendste tooneelen, geeft er bijzonder treffende fragmenten uit en getuigt : « het is in geen tijd gebeurd, dat er van het tooneel zulke frappantmachtige indrukken tot me zijn gekomen als gisteren avond. »

Aangehaald blad maakt weliswaar ook afdingende aanmerkingen. Zoo wil ik b. v. aanhalen :

(( De kunst der Vlaamsche tooneelliteratuur staat voor het gevoel der Noord-Nederlanders niet hoog. Ze heeft iets naïefs in haar gemis aan eenvoud, iets zoets in haar zangerig aialect en dikwijls iets grofs in haar aangezette effecten en gekruiden bombast van eene zich aan de rederijkerij ontworstelende taal. Als hier verklaard wordt dat Belsama hooger staat dan Liefdedrift van cjsnzelfden schrijver, dan ligt daarin nog volstrekt niet opgesloten, dat Nestor De Tière ook maar eenigszins dichterbij is gekomen tot het sentiment, dat ons een kunstwerk om het eaele, pure, innig-doorleefde doet liefhebben. »

Vergeleken echter met de geestdriftige artikels onzer Belgi sche bladen, zelfs van de Fransch-Belgische, anders zoo weinig ingenomen met de Vlaamsche letterkunde, komt men tot de over-

land ? Men liet het eenvoudig weg, en verving het door... vier engeltjes die uit den Hooge daalden, Belsama [die als heidene stierf!] van den brandstapel optilden en er mee naar den hemel vlogen!

Kon het wel ongerijmder ?

En de arme schrijver staat voor het heit der Critici !

[2] 16 Oktober 1893.

[3] 17 Oktober 1893.

[4] 15 Oktober 1893.