is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gustaaj D'hondi (1) looft Roze Kate om zijn « breed geborstelde tafereelen, zijn angstwekkende toestemden t stuk, zegt hij. (( is eene welkome gemoed-schokkend en zenuwprikkelende uitspanning voor de spelers en de massa. »

Alfred Bogaerd (2) drukt zijne bewondering voor Roze Kate uit in deze teekenende woorden : « t Stuk is schreeuwend van waarheid, verbazend van natuurlijkheid, verstommend van eenvoud. »

Oscar Van-Houwaert vindt (( deze ruwe grepen uit het volksleven met een waar meesterschap en een treffend realisme ten tooneele gebracht. » (3)

Frans Stocfytnans (4) doet, in een prachtige studie op de karakters, uitschijnen, dat De Tière s treurspel uitmunt door zijn (i waarheid en streven naar werkelijkheid'; dooT zijn stoutmoedigheid. »

Johan De Maeght looft vooral « al het geweldige sparkelende leven, al de bruisende driften, al de gevoeligheid, de teerheid die in dit Treurspel der Smeden neergelegd is ». (5)

L,éon Chómé (6) vindt het tweede bedrijf <( du pure Shakespeare » en René De Clercq was verbaasd, toen hij voor de eerste maal Rcze Kate zag; « het is een echte Vlaamsche volkstragedie », zegt hij.

Eddy Levis (7) drukte zich niet min loffelijk uit als volgt .

« Roze Kate est admirablement construit, et se déroule sans défaillance avec un saisissant naturalisme et 1'on y sent la facture de 1'homme qui sait et qui veut, sous chaque scene. »

We vulden Voorzeker nog menige bladzijde, haalden we zoo maar al het kenschetsende aan uit al de bladen, die ons hier vóór de hand liggen, en waarin studies over Roze Kate en verslagen over de opvoering ervan voorkomen. We zouden echter m een saaie herhaling vervallen en bepalen oris dus enkel bij de volgende :

[1] "Lucifer", 20 November, 1905.

12] "Het Laatste Nieuws 3 October 1893

[3] "Vlaamsch België sedert 1830". — Het Nederlandsch Tooneel, bladz. 88.

[4] "Vlaamsch en Vrij", 15 Otober 1893.

[5] "Het Laatste Nieuws" einde 1919 of begin 1920 meenen we.

[6] "La Belgique Militaire"; 8 October 1893.

[7] "Le Soir", 29 October, 1893.