is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de eerste ontboezeming welke ons werktuigelijk ontsnapt is: « welk een contrast met de meestal banale Fransche opera s! » ook Jan Blockx, die wel een woord mag in t midden brengen, legde deze verklaring af: « Rien ne surpasse, dans 1 opera francais, 1'oeuvre de mon ami De Tière.» (1)

Onderzoeken we thans in hoever het libretto van De T lere deze waardevolle en vleiende beoordeeling verdient. We stellen ons voor, dit onderzoek breedvoerig te doen, stelselmatig ter zijde latend, de muziek, die Blockx erop componeerde.

Opmerkenswaardig is het, dat bij de beoordeeling van een opera, de bespreking bijna uitsluitend rolt over het werk van den toondichter, dat de lof hem doorgaans alleen wordt toegezwaaid, de feilen hem alleen ten laste worden gelegd. Naar onze bescheiden meening is die handelwijze te eenzijdig, dus totaal verkeerd; ze kan maar alleen gewettigd worden door slenter en gewoonte, misschien ook door het onloochenbaar feit, dat de meeste opera s inderdaad gansch onbeduidend zijn in opzicht van inhoud als van inkleeding en bewerking, zoo dat alleen de muziek hun succes verzekert en ze onsterfelijk maakt!

Met de libretti van De Tière is het, echter zóó niet gesteld. Zijn teksten stellen een « feit daar, buitengemeen zeldzaam, om niet te zeggen eenig in zijn aard, in de geschiedenis van de lyrische kunst; hier is de librettist niet een onbekend, waardeloos schrijver, un dérangeur d' osuor es liüéraires, zooals men hem wel eens heet, maar wel degelijk een talentvol auteur, die opzettelijk uöer\t voor de muzie\.D (2)

De Tière is een kunstenaar, die libretti geschapen heeft zooals zijn dichterlijke bezieling hem die ingaf, rnaar die hij daarbij in volkomen overeenkomst wist te brengen, met het talent en het karakter van den toondichter voor wien hij dichtte, zoodat de beide medewerkers in één gedachte en één en hetzelfde gevoel konden opgaan, werk vermochten voort te brengen waarin én librettist, én componist heelemaa! vergroeid zijn en een eng samenhangend geheel uitmaken.

Het bijzondere van het geval De Tière-Blockx is zoo raar en zoo beteekenisvol, dat we niet aarzelen, dubbel de aandacht er op te roepen.

[1] Aangehaald in "La Réforme,, [10-1 C-l896].

[2] "Le Guide musical,, [13-3-1898].