is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sodeo voor « vol naakte waarheid » maar toch gemengd met prachtige, lyrische ontboezemingen.

Die stof wist De Tière krachtig te kleuren, passievol te ver-werken! De bewerking schijnt in « einem gusz » uit het hart van den dichter gevloeid te zijn; ze wringt niet, heeft niets gewilds ; de dichter is een man in de volle kracht van zijn talent 't Is al leven en beweging; geen oogenblik houdt de warme belangstelling op.

Onder scenisch oogpunt is «Herbergprinses» een model! ,ln korte, rake trekken wordt het heele levensverloop van de helden, — Rita en Merlijn, — daargesteld. 't Is bijna een klassieke indeeling :

1E bedrijf : de inleiding; kennismaking met de handelende personen ; het dramatisch conflict wordt geboren ; Merlijn laat zich door Rita verleiden.

2e bedrijf ; de knoop; we zien den zwakken kunstenaar te vergeefs strijden met zich zelf; hij mist de noodige karaktersterkte cm te weerstaan en de listige Rita overwint.

3e bedrijf : de ontknooping; de held van het stuk sterft. (I)

« Tel qu'il est, c'est un vrai texte pour le théatre, sobre et concentré; c'est uin livret véritablement scénique » zegt terecht « La Semaine. » (2)

En welk lief kader wist De Tière voor zijn stof te kiezen : de omgeving waarin de actie speelt is een waar genot voor het oog, 't stuk krioelt van schilderachtige tooneelen vol afwisseling van levende groepen, van een uitgelaten menigte, t Werd raak gezegd : De Tière geeft niet alleen degelijke stof voor den componist, hij zorgt ook voor den bekoorlijken aanblik en den decoratieven kant van zijn stuk.

(We mogen het insgelijks een vondst heeten, de rol die De Tière door den beiaard heel zijn. stulq door laat spelen. Dit aangenaam geklinkklank boven het uitbundig gewoel van de volksvreugde geeft een bijzonder karakter en helpt machtig mede tot het verkrijgen van plaatselijke kleur.

En tal andere mooie invallen meer liggen heel 't stuk door verspreid; er is belangwekkende afwisseling overal en zonder verpoozing; de contrasten volgen elkaar onafgebroken op; heel

[1) Marcel Degroo "Le Guide musical,, van 30-10-98.

|2] 7-2-1911.