is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardige vader van de nerbergdeernen, « un vrai Adriaan Brouwer corsé d'un Jan Stem » zegt Thyi in « La Semaine » ( ), alles te zarnen een scène vol kleur, vol leven en beweging, licht zweemend naar 't comische, maar jeugdig vooral.

Dit eerste bedrijf is een meesterlijke inleiding en geeft, met zijn opeenvolging van korte tooneelen, den componist gelegenheid Keel het gamma van de gevoelens te doorloopen; het verdient ten volle de loffelijke beoordeeling, dat het een tooneelbrok is « vraiment remarquable par son mouvement scénique, son pittoresque et sa nouveauté. » (2)

Het 2" bedrijf is een «Binnenzichtje» zouden we wel kunnen zeggen, sober geteekend, maar overloopend van gevoel. De handeling speelt in een stille, kleinburgerlijke atmospheer, «d une demie teinte charmante, avec eet archaïsme et cette intimité faite de digraité bourgeoise et de calme tendresse, que 1'on voit dans les intérieurs de PieteT De Hoogh. » (3)

Hier heeft het dramatische de bovenhand; de actie wordt er zonder aarzelen aangevangen en ontwikkeld tot op hei. einde van het stuk met een anderbreking door het Vastenavondtooneel.

In dit deel van 't stuk hebben we de lieve brokjes maar voor het nemen; de scène tusschen Reinilde en Merlijn (3 cooneel) die zelfs bij den hardvochtigsten toeschouwer tranen van innige aandoening doet opwellen, dient echter in 't bijzonder worden vermeld.

In dit bedrijf zijn enkele prachtig aangebrachte contrasten . We stippen o.a. aan: I) binnenshuis, een atmospheer van weemoed, van schrijnende wanhoop, van inwendigen zielestrijd; buitenshuis, op straat, het rumoer van de woelige vastenavonduitgelatenheid ; 2) Reinilde, de zielszuivere, in haaT eigen huis plots gesteld in tegenwoordigheid van den walgelijken Bluts en den ruwen Rabo; 3) en ten slotte, het Vastenavondtafereel, buitengewoon schril afgeteekend met een voorgrond van de eerste- twee bedrijven, vol scherp uitkomende pathetiek.

Enkele woorden over het Vastenavondtooneel zullen hier niet overbodig zijn.

De Tière verschaft alhier aan den componist de gelegenheid om het karakter van den Vlaming levendig te schilderen, met zijn ingeboren zucht naar luisterrijke feesten en statige optochten met

[1] 7-2-1911.

[2] "Le National,, 19-12-1898.

[3] Thyi in "La Semaine 7-2-1911.