is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrijf, hij Merlijn gedood heeft, barst hij onbeschaamd in woorden los, vol haat en razernij.

Naast Rabo dient Marcus geplaatst te wordein, omdat hij het zelfde wraak- en hebzuchtig doel nastreeft: Merlijn s ondergang. Hij biedt enkele dramatische gelijkenissen aan met den smid, maar hij wijkt er heelemaal van af als karakter; terwijl Rabo beslist, geweldig en opschietend is, weet Marcus uitwendig zijne ondeugden en zijn slechte inborst te verbergen; hij toont zich integendeel valsch en schijnheilig; zijn taal is immer fleemetid en sluipend; hij is nie': oprecht in zijn gezegden, want hij beseft al het iage, het hatelijke van zijn gedrag. Van zoohaast hij op de planken verschijnt, weerspiegelen zijn eerste woorden zijn lage natuur : hij is overdreven hoffelijk met Reinilde; maar de afgunst verbittert hem weldra telkenmale Reinilde zijne voorstellen afwijst ; hij is ijverzuchtig om de liefde, welke het jonge meisje voor Merlijn koestert; met deze laatste is hij laag en plat, kruipend maar listig tevens in de hoop hem een voet te lichten; over Merlijn spreekt hij met zijn gezellen op fieren en aanmatigenden toon. Kortom heel de gestalte en uiterlijke doening van die personage is een weergalooze juistheid van teekening en accent.

Welke zonderlinge karakterschetsende tegenstelling met Reinilde, het goelijk en aanbiddelijk jonge meisje, het aangenomen kind van Katelijne en de verloofde van Merlijn; welke gelaten droefheid als zij den verloofde beweent, die haar heeft verlaten; welke fijnheid van gevoelsschakeering, welke mededeelzame en aanstekelijke zielsaandoening! Uit deze rol stijgt een buitengemeen-doordringende wasem van bekoring op. Reinilde is gedurig strijdend om dezen te redden, die ze uit al de krachten harer liefhebbende ziel bemint; ze is manhaftig wijl ze de huldebetoogingen van Marcus afweert en de neergeslagen Katelijne maar gedurig weer opbeurt; kortom ze is een der merkwaardigste typen van jongmeisje uit den burgerstand, die het tooneel heeft voortgebracht.

Wat Katelijne betreft, deze is de getrouwe verpersoonlijking van de reine moederliefde; ze is altijd bevreesd, God smeekend haar dierbaren zoon te redden, zwak tegenover hem en altijd bereid, liefderijk zijn feilen te vergeven zonder den moed *e bezitten hem zijn ongel'ijk te doen inzien.

Blijft eindelijk Bluts, Rita s vader, de minst aanbevelingswaardige persoon uit het stuk, een drinker, een tuischer, wiens gedrag ver is van als voorbeeld te mogen worden opgegeven. »

Aldus voor de grondgedachten Marcel De Groo in een merkwaardige en goed geslaagde thematische ontleding van Herbergprinses, verschenen in «Le Guide Musical» (1). Deze zaakrijke

l1;6 ^U'd? mVsi"!>' v,an 30 Oktober, 6, 13 en 20 November, 1898. Deze studie is later in afzonderlijke brochuur uitgegeven. jjy