is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was behandeld. Goede God, waar gaan we naartoe, als al,es u ken waarin een cerleidfog voorkomt, nagebootste «Carmen s« of afgietsels van andere tooneelgewrochten worden!

We laten de 2" bewering onbesproken ter zijde en willen trachten zaakrijk, te bewijzen, dat de 1° heelemaal op onvaste

gronden rust. (1)

Er bestaan tusschen beide stukken voorzeker enkele gemee-

„e punten; 't zijn echter vage overeenkomsten! Merlijn wordt dij voorbeeld verleid door Rita zooals Don José door Carmen. Beide jongelieden zijn karakterzwakke schepsels, gemakkelijk om mede te sleepen. De beide vrouwen zijn even verleidelijk, bekoorlijk bovenmate, niettemin hardvochtig en boosaardig. De tegenstelling met de eerste groep wordt vertegenwoordigd m de jongnaïeve, zielszuivere verloofde, Micaëla in het eene, Reinilde in 't andere stuk.

Maar welk opvallend verschil in de karakters der optredende personen ! Merlijn heeft niets gemeens met Don Jose. Deze is een eenvoudig landman, thans soldaat; gene een geniaal kunstenaar, doch een zwakkeling, een karakterlooze, een type zoó door De Tière geschilderd, dat hij als mensch antipatisch is. Hij is verleid op een slag en een keer; hij doet geen enkele poging om na zijn val weer op te staan en voelt hij soms wel eens spijt over gedane zaken dan is dit van zeer korten duur! Welk een verschil met Don José, den bedrogene, den moorddadige; hij zelf moordt! Merlijn echter wordt vermoord. Wou men Merlijn waarlijk gelijk stellen met Don José, hij zou zich moeten ontdubbelen in dezeiv eerste en in Rabo erbij!

Tusschen Rita en Carmen ligt die afstand, welke bestaan kan tusschen een taveernehoudster *fe Brussel en een Sevillaansch sigarenmaak,stertje. De eerste leeft in een roes van ontucht en dronkenschap; de andere is er enkel op uit « un amoureux aé la petite semaine » te kapen. De zinnendrift van Carmen is als 't ware iets hooger; er ligt iets meer spannends in haar heele doening, in 't gevaarlijke van het smokkelen door de bergen, in de emoties van de stierengevechtsepisode. Ze is doorslepen, berekend om Don José in haar netten te vangen; ze doet allerlei

(1) Bondige, verdienstelijke vergelijkingen tusschen Carmen en Herbergprinses werden opgenomen in "La Flandre Libérale,, van 6-3-1896; en in "La Revue Mauve,, yan 20-12-1898.