is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hopig, droef mijmerend langs het stille strand dwaalde Ze ontwaarde het duurbaar lijk, kuste het toen hartstochtelijk, hield het in haar trillende armen waanzinnig omklemd en sprong ermede in de bruisende golven onder het slaken van den schnllen,

tenden kreet: <c Adieu, ic vaere naar themelnjc »,. aldus alles otterend aan haret eindelooze liefde : vreugde, familie, de wereld, »

Zóó is nagenoeg de droeve, deerniswaardige geschiedenis van De Twee Conincskinderen, een oud Germaansche ballade die De Tière als grondslag nam voor zijn tweede operagedicht : DF.

BRUID DER ZEE. (1)

Om de zuivere lijn van het hoofdthema in deze klassieke legende weefde de knappe librettist een gewoon menschendrama, een roerende liefdegeschiedenis met één van de heldinnen als spil, in een reeks boeiende tooneelen, de eene teedervol, de andere opborrelend van geweldige onstuimige passie, doch alle ontleend aan het leven van onze Vlaamsche visschersbevolking, een welgekozen kader, dat aan het poëma een frissche,. eigenaardige oorspronkelijkheid bezorgt. Leo Bouchery vertelt dat drama voor de lezers van de « Geldersche Courant » op de volgende, aangename manier:

I Bedrijj.

Kerlien, dochter van den visscher Wulff en zijne vrouw Guduul, bemint Arrie, welke door hare ouders opgevoed is geworden.

Arrie bemint haar insgelijks en besluit, op den dag dat dé vloot uitzeilen zal, hare hand te vragen aan vader Wulff. Deze weigert echter de hand zijner dochter te schenken, omdat hij geen eigen schuit bezit. Geen smeeken helpt en slechts wanneer Free Kerdee, een andere visscher, welke insgelijks Kerlien lief heeft, aan Arrie een schuit ter leen geeft, stemt hij er in toe, dat zij het volgende jaar zullen trouwen.

Djovita, eene garnaalvisscherin van Spaansche afkomst, bemint hartstochtelijk Kerdee, en zij ziet het met haat, dat hij Kerlien in het hart draagt. Morik', een strandlooper, welke door gansch de bevolking bespot wordt, is verblind door Djovita s schoonheid. Hij heeft insgelijks een hevigen haat voor Kerdee, omdat hij door Djovita bemind wordt.

(1) Florimond Van Duyse, een onzer beste muziekkundigen schreef oVer He muziekpartituur van De Bruid der Zet eene grondige thematische ontleding. Deze brochuur verscheen bij den uitgever janssens, te Antwerpen.