is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenigen tijd geleden is Baldie, terwij} iedereen afwezig was, op het hof gedrongen, om haar met geweld te nemen: gelukken deed het hem niet : haar eer bleef vlekkeloos gered; doch de uitgestane schrik, de hevige ontroeringen en de bijzondere krachtinspanning knakte de teere blanke bloem op haar reeds zoo zwakken stengel.

Meer neg, tot vóór het aanschijn van den dood toe, durft Baldie haar onbeschoft met zijn liefde komen vervolgen.

Die schaamteloosheid geeft Veerle den genadeslag; en als straks Theo wederkeert, zal hij in de bedstee, omgloord door het zilverblauw der maan, slechts het ontzield wassen beeld zijner geliefde vinden, terwijl uit de verte, met het zoele donker, het toenemend rumoer van de kermis aangolven komt.

In wanhopige vertwijfeling doet Theo den verschrikkelijken eed : hij zal Baldie dooden!

3e Bedrijf:

Baldie heeft het toppunt van zijn macht bereikt, doch, nu is ook zijn val het dichtst nabij.

't Is Sint-Sebastiaansfeest en koningschieting : de dorpstyran schiet den oppergaai af van de wip en zal thans* gekroond worden tot koning van de Gilde Als nu Dina nog maar zijn koningin wou zijn... ! Het b?er vloeit bij stroomen op zijn kosten; de boeren eten buiksta bij. Doch toen het Balthazarfestijn zijn hoogtepunt heeft bereikt en de hoofden reeds verhit zijn, verschijnt Theo als een wrekende gerechtigheid. In witgloeiende taal rakelt hij op, al den haat voor Baldie, die smeult in de boerenharten en weldra laait dan ook die zoolang verkropte haat hoog, in breede, golvende en alles verterende tongen, om den ontzettenden Don Juan heen.

In den uitersten nood echter vindt hij nog een nobel, een grootsch gebaar, het eerste in zijn leven. Woest scheurt hij zich de borst bloot en roept : « Een pijl! Mik naar het harte, als koning sterf ik dan ! »

En waarlijk Theo zou het doen. Maar Dina die ook den jongen kunstenaar hartstochtelijk lief heeft, wil niet dat hij voor den ellendigen booswicht zijn leven in gevaar zal brengen. Snel als de weerlicht, grijpt ze een mes en ploft het Baldiie in het! hart, die morsdood nederstort.

Uit het volk gaat de wraaklustige kreet op : « Baldie zij gevloekt, Dina het leven gered! » (1) %

Baldie is dus een drama, dat weeral eindigt met een dolksteek ; de librettist schijnt dit akelige genre lief te hebben! Geen ingewikkelde historie, geen gezochtheid in de bijzonderheden, niet waar, maar toch een echte studie trouw nagekeken naar het

(1) De Nieuwe Cazet,, van 24-1-08 met enkele kleine wijzigingen.