is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uiterlijke schijn was gered : De inrichters van dit feest hadden toegegeven aan den uitdrukkelijken wil hunner overheid als gevolg van bedoelde kleingeestige beknibbelingen.

Maar of de gedane keus wel degelijk eene verbetering was, daarover werd later, naar mijns erachtens, geen enkel woord meer gerept.

IV.

In de vorige hoofdstukken hebben we herhaaldelijk aangewezen hoe De Tière in zijn operapoëma's drie liefdedrama s verwerkte , het eene spelend in de stad, het andere aan de zise en een derde op den buiten, de drie bijzondere uitzichten van het Vlaamsche land. De hevige conflicten, die het liefdeproblema teweeg brengt, de tragische gevolgen van het niet intoomen der driften, worden in die werken met de schrilste kleuren door den librettist geschilderd.

Rita, Djovita, Baldie de hoofdpersonages, dragers van de grondgedachte uit ieder werk, werden in vlug-rake trekken gebeiteld, op 't ruw-brutale af. Die werkwijze, als 't ware een soort systeem bij De Tière, was bij de hoofdpersonnage uit het laatste gedicht tot het uiterste toe doorgedreven, zooc'a: vele critici dreigend de hoofden hadden omhoog gestoken en terecht! Na rijper overweging zag de schrijver tijdig zijn feilen in zijn Baldie, beschouwde het als «un premier brouillon avant 1'ceuvre achevée», als ((1'ébauche d'une oeuvre définitive » (1) en in bewustzijn van zijne volle kunstpersoonlijkheid herzag hij nauwkeurig het geheele werk en zond het zoo omgewerkte LIEFDELIED als vergelding de wereld in.

Bij de verschijning van die opera werden twee soorten gansch uiteenloopende zienswijzen gëopperd : voor sommige beoordeelaars had De T::ère een volledig nieuw stuk geschapen; andere zagen in het nieuwe werk enkel een lichtjes gewijzigde Baldie. Welke van deze twee zienswijzen dient nu aanvaard te worden ? Een nauwkeurig vergelijkend onderzoek van het oud en het nieuw libretto zal ons het gepast antwoord opleveren.

[11 "La Semaine,, 9-1-1912.