is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het nieuw libretto beslaat ongeveer tachtig bladzijden. De tekst van omtrent veertig dezer is bijna onveranderd uit Baldie overgenomen, de andere veertig zijn gansch nieuw.

De overgenomen eerste helft bevat echter tooneelen en tafereelen, die niet de eigenlijke actie betreffen; enkele decoratieve scènes, alsmede het schilderachtig kader waarin de handeling in Baldie afspeelt, blijven in Liefdelied voort bestaan; zoo bijvoorbeeld hebben het oogstfeest en het gildefeest aan het einde van de twee laatste bedrijven, alsmede de liefdeduo s tusschen Rikus en Rika gansch hunne oorsprokelijke beteekenis bewaard.

De nieuwe helft omvat het eigenlijk drama, de innerlijke kant dus van 't stuk. De hoofdpersonage, Dantie, is zachter, milder, meer beschaafd en verfijnd zoo ge wilt, dan de oude ruwe Baldie zoodat de logische gevolgen van dit nieuw karakter natuurlijk niet kunnen uitblijven. Van het eenvoudig <(fait-divers, brutalement villageois» welke Baldie was,werd Liefdelied «een zeer levendige volkszedenstudie, en derhalve meer, een breedmenschelijk poëma, niet van een zekere vlucht ontbloot, de opstanding van de zielen door de liefde bezingend, door de algemeene broederlijkheid. » (1)

Om den nieuwen hoofdheld des te beter te leeren kennen in zijn dagelijkschen handel en wande! is er in Ltefdeleid een heel en al nieuw üoorspel aangebracht; Dantie wordt in een reeks kleine tafereeltjes geschilderd zooals hij werkelijk leeft en blijft steeds met zijn talrijke gebreken behebt; die teekening is echter zóó, dat we, alhoewel vaag, toch de opwoeling van den held kunnen voorzien uit den drabbigen poel van slechtheid, waarin hij verzonken ligt en we vermoeden kunnen,, dat die wonderbare wedergeboorte zal geschieden door het mirakel van de zuivere liefde.

Dit n.et zeer uitgebreid voorspel speelt ten huize van Dantie: we zien den gewetenloozen woekeraar geld uitleenen tegen 8 %, barsch zijn tegen een arrnen zinnelooze die ten zijnent verdwaal3 is geraakt; wij zien hem het eenig stukje gronds van een paar oude sukkels tegen een spotprijs ontfutselen, en integendeel heel wat meer toegevend en vriendelijker zijn tegenover een mooi jong weeuwtje. Hij is geheel ontsteld en tot in- zijn binnenste geroerd bij de verschijning van Berthilde, de bevallige stiefdochter van Teunis. Dantie voelt alsdan plots in hem een geheimzinnig gevoel ontwaken, dat hij vroeger nooit kende: liefde ? !

[1] "L'Etoile Beige,, 7-1-1912.