is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Se va Rutsaert : het pakkend vizioen Patria.

in Hermina : het bloemenkransje om het doodshoofd, in Roze Kate : den gemcedelijken avondstond — zang er» lezing van het eerste bedrijf.

in Het Rouwkleed : de lezing door Gielen.

in Liefdedrift : het lied van den koewachter.

in Zieleketens : het kinderlijk gekweel der oudjes.

in Moederhart : het kindergepraat.

In Belsama zijn er poëtische détails bij de vleet

Een andere bijzonderheid, waarop de aandacht dient getrokken te worden is het feit dat De fiére gaarne werkt met tegenstellingen: helzwarte toestanden geplaatst nevens en tegenover hagelblanke, du <-lair-obiCur als 't ware,verwant met Rembrandt We hadden de gelegenheid in de afzonderlijke bespreking van de tooneelstukken, 'n het 26 deel van dit werk, daarop meermaals de aandacht te vest:,gen; zoodat we niet breed er hierover hoeven uit te wijden.

De menschen uit De Tière's stukken leven en getuigen van kracht, gevoel en beweging; ze hebben deugden, zij hebben gebreken en zijn weieens met ondeugden besmet; ze worden getrouw weergegeven , zooals ze waarlijk zijn onder hunne ruwe schors van gebrekkige opvoeding. Als diepte van gevoel ware er gewis eene vergelijking te treffen met Conscience; doch de helden van onzen toonee!dichter zijn kraniger, mannelijker, meer beslist, meer uit de werkelijkheid gegrepen dan de soms fletschkiesche, weekhartige minnende drcomers van den grooten volksromancier.

Forsch, uit één stuk gehouwen, is ! onie, de ruwe, verliefde smid uit Bloeme^en. En dit realistisch eenvoudig drama werd geschreven in 1883. 't Was de eerste maal dat in onze Vlaamsche Schouwburgzalen eene pittige, kernachtige volkstaal als die van De Tière weerklonk.

Lees maar enkele zinsneden uit het vermeld stuk, neem een tooneelwerk uit de oudere school en vergelijk !

't Werd dikwijls vóór ons gezegd en wij herhalen het : De Tière's personen hebben nooit iets gemaakts in hun doening; ze spreken onverschillig over 1: raaien en duiven, over goed en slecht weer, in een taal van menschelijfye, niet van ideale menschen;