is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijne gewoonlijk korte, onafgebroken ziinnen en dezer natuurlijke, bruske wendingen, vooral wanneer volkslieden aan 't woord zijn die zich doorgaans uitdrukken op rudimentaire, echter zoo vaak kernachtige wijze. Kunst is schoonheid, ja ; doch, geene schoonheid zonder waarheid.

Het tooneel dwingt reeds tot zooveel conventie; wanneer nu de personages niet hunne taal spreken, maar die van den schrijver, wat blijft er dan nog over van het 'werkelijk uyare van hun wezen ?

Men leze, met de noodige schakeering, onze operateksten luildop, en men zal dadelijk overtuigd ziijn dat wij veel offerden aan tooneehaal en niets of bitter weinig aan boekentaal. »

III

Het tooneel matige bij De Tière. De technische bouw zijner werken.

«De Tière's taal over het algemeen», zegden we, «is gewoon, alleaaagsch », maar met die gewone taal weet hij 't geweldig effect zoo natuurlijk aan te brengen, zoo spontaan uit den toestand, u"; den storm der driften te doen botsen, dat ze meestal naar het tragische overhelt, tragisch aandoet.

Herinneren we den doodelijk zieken Fritz Werner, die den minnaar van zijn vrouw ontdekt, het reeds gemaakte rouwkleed ziet en in grievende wanhoop losbarst! Herinneren we Rik Geert in Honger, zijn verhangen, ontzielde vrouw aantreffend; herinneren we onder andere de schrikkelijke ontknooping van het vierde bedrijf Roze Kaie's, het eihd^ van Een Spiegel, Liefdedrift, Belsama (4r bedrijf), Eene Misdadige (het stoute 3C bedrijf), Herbergprinses, De Bruid der Zee, Liefdelied.

Wie, in onze tooneelletterbunde, weet als De Tière, in het hart te grijpen, diep te treffen ? Het tragische der scènes waarop wij hier terugwijzen ondergaat men nog meer bij lezing dan bij vertolking. Niet immer is deze onberispelijk; er wordt met de armen « gemoleniviefct », waar een solied gebaar past, et wordt gedeclameerd, waar gezegd moet. (I)

De Tiére is door en dóór een tooneelman.

|1] Men herieze in het 2« deel. § 21, wat we over een vertolking van Roze Kate te Antwerpen, mededeelen.