is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de mensch in hem opgewekt, levendig, exuberant, onvermoeibaar, die \ eerkrachtigheid van zijn wezen heeft volop neerslag in zijn werken. Niet één zijner stukken wekt verveling. Actie, actie, immer actie! « Beweegt hij zelfs een stond in het ledige », zooals Hendrik Coopman het uitdrukte, hij stapt toch immer door, laat de planken niet koud worden. Ja, wel, overgangscènes sleept hij er al eens bij, doch hij herschept dadelijk adem, dwingt de actie tot natuurlijker gang! »

Wij herhalen het : De Tière is door en door een tooneeiman. Dus is het niet te verwonderen dat hij hoog staat aangeschreven bij tooneelspelers en liefhebbers. Niet één acteur, niet ééne actrice, hoe uitstekend ook, die geen lof voor hem over heeft, geen bijval inoogst met de vertolking zijner gewrochten, o. a. Julia Cuypers, die pracht van een temperament, creëerde zijne vurigpassievolle Belsama, zijn minnend-trouwe Roze Kate en zijn ontembare Wilde Lea. Ook Elisa Jonkers speelde steeds met voorliefde verschillende van De 1 ïère's werken.

Dat tooneelmatige bij De Tière is zeker een groote innerlijke waarde. Het diende eigenlijk tot bitter weinig, voegde de dramaturg bij den aanleg, den dramatisch aangelegden kunstenaar niet een knap technicus, dat is een habilel meester in het opbouwen van zijn actie, in het leiden eener intngue, in het daarstellen van het dramageraamte.

Waren enkelen het niet eens met zijn realiisme, dat toch ontkende geen enkele aan De Tière, noch hier te lande, noch in den vreemde, namelijk dat zijn weerga moeilijk is te vinden als technicus in tooneelbouw.

IV. •

De moraliseerende bedoelingen in den tooneelarbeid van De Tière.

De T ïère's werken zijn hoogst verzedelijkend; die stichtende, bij uitstek moraliseerende bedoelingen iaat de schrijver overigens onbew impeld en helder uitblinken in de voor- of narede van enkele zijner werken :