is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van Hilversum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

1 725, waar door, vermids den sterken Oostenwind, in weinig uuren tyds voigens opgaave, 1 57 huizen, ook veele schuuren, geschikt tot berging voor de schaapen, kooren- en andere goederen, als mede het Rechthuis tot den grond toe afbrandden, zynde het grootste gedeelte van de kerk, met aLes wat er in was, ook door de woedende vlammen verteert. Niets is er toen staande gebleeven, dan een gedeelte van de muuren en pilaaren en een gedeelte van den tooren, die, van binnen, met klokken en uurwerk, geheel en al was uitgebrand. Door deezen verschrikkelyken brand, zvn zeer veele inwooners, die zig, voor eerst, met het gene zy geborgen hadden, by hunne buuren, of naar de naaste dorpen, begaven, tot groote armoede gebragt; veele liefdegiften zyn hun toegezonden; ook is 'er, na dat de Gecommitteerden van het door de woede van den gemelden heevigen en feilen brand, verwoeste dorp Hilversum, van de Edele Mogende 1 ef'jen Gecommitteerde Raden van Holland en ^^estvriesland verlof hadden verkreegen, om zig te moogen vervoegen aan de regeeringen in de steden en plaatsen, tot het verzoeken van vryheid om eene collecte ten beaoeve van het gemelde dorp te doen, na bekoomen vryheid van de byzondere regeeringen, ten behoeve van de arme en noodlydende menschen, in veele steden en dorpen, een zeer aanzienlyke somma gecollecteerd, bedragende dezelve, volgens opgaave, ƒ 108695: 14: 10L/ > De schade

aan de gebouwen is op ƒ 185425, en die aan de goederen op / 146916:

begroot.

De Heeren Staaten van den Lande vergunden vrydom van ordinaris en extraordinaire verpondingen van de afgebranden huizen, voor den tyd ingaande met den jaare 1 767, en eindigende met den jaare °eide incluis, en vrydom van haar Ed Gr. Mogende tollen, als meede impost op de ronde maat en groove waaren, van de materiaalen, welke tot den wederopbouw van de kerk, pastory, schoolhuis en rechthuis, mitsgaders van de verbrandde huizen en gebouwen zouden werden gebiuikt. ivlen maakte hierop sterken voortgang met het weeder opbou'ze,n en we' z00' er> °P den eersten January 1770, reeds 140 huizen geoouwd waren, en dus nog maar 1 7 onherbouwd bleeven, ^J'en' te" minsten, naar allen gedagten, nog eenigen, in dit jaar //U, zullen herbouwd worden. De herbouwde huizen, schuuren en staken zyn niet met rieten-, maar met pannen daken voorzien. Het nieuwgebouwde rechthuis is grooter, hooger en veel fraayer, dan het vorige was, zynde breed 30 voeten en 4 duimen, en lang 431/2 voet, beiden binnensmuurs; het is hoog uit den gelyken grond onder de lyst 211/.> voet, en met de lyst, die 2 voet breed is, hoog 23V2 voet, hebbende vah vooren een hoogen stoep, die aan wederzyden 1 1 treden heeft, zynde de twaalfde trede het bordes van de stoep. Aan de rechterzyde van het gebouw heeft men de Buurmeesterskamer, en aan de linkerzyde de