is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van Hilversum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b~cre*~rie. ien einde van den gang, die tusschen de twee gemelde i amcis egt, heeft men een kamer ter breedte van 't rechthuis, zynde de Schepenenkamer. Ieder der gemelde vertrekken, die hun ligt door groote schuiframen hebben, en van binnen met luiken geslooten kunnen worden, is van het noodige voorzien. In den laatstgemelde kamer gaat men met een trap naar de zolder, en hooger naa het koepeltoorentje, welk doorluchtig, en voorzien is van een klok, die, als 'er iet zal afgeleezen worden, getrokken word. In den voornoemden gang, heeft men een trap, wa^r meede men naar de wooning van den dienaar der Justitie; naar het vertek, daar de nagtwagt gehouden word, en naar de gyzelkamer en boejen gaat: naar welke plaatsen, men ook kan koomen, door een ingang die onder de stoep is. Boven op de lyst van den voorgeevel, staat het wapen van Hilversum, zynde vier boekweitkorrels op een blaauw veld Des Dingsdags om de 14 dagen, word 'er 's namiddags ten 2 uuren precies Rechtdag gehouden. Schout, Buurmeesteren, Schepenen en Raaden, benevens de Secretaris, houden hun vergadering, op den eersten Donderdag in ieder maand, s morgens ten 9 uure. De bruidegoms en bruiden, die buiten de Gereformeerde religie zyn, worden des Vrydags morgens tusschen 11 en 1 2 uuren, nadat zy te vooren hun derde gebod onverhinderd hebben gehad, door Schout en twee Schepenen en Secretaris in den Echten staat bevestigd. De afgebrande kerk, in welker plaats, men zig, tot kort voor de inwyding der herbouwde, van eene opgeslaagen houten loots bediende, was, van ouds, een parochie kerk, en in de Roomsch-gezinden tyden aan St. Vitus toegewyd: de Pastoor wierd, in die tyden, by beurten door de Abdisse van Elten, en de Persona of eersten Pastoor van Naarden aangesteld, en trok van de pastory 16 Rhynse guldens 's jaars. De kerk en tooren vertoont zig van buiten byna even eens als voor den brand. Zondag voormiddag, den 3 July 1 768, is 'er de eerste predicatie ingedaan, door den nog tegenwoordigen Predicant J. W. van Yssum, en s namiddags de tweede predicatie, door zyn vader Petrus van Yssum, oudsten Predicant te Purmerende. De kerk, die op een groot kerkhof staat, welk rondom bemuurd is, heeft aan twee zyden een ingang, als meede een ingang onder den tooren, dog veel grooter, hooger en breeder, door welken de lyken in de kerk gedragen worden: het gebouw is breed 49 voeten, en lang 74 voeten binnens muurs, buiten het choor, het welk breed is 26 voeten, en lang 39' voeten, mede binnens muurs, weraende het choor der kerke verlicht door 7 glasraamen van eener grootte, en een dat kleinder is; en de kerk zelve, aan ieder zyde, door 4 glasraamen, alle van redelyke hoogte en breedte» Het dak rust van binnen, op acht zwaaren witte steenen pilaaren, die achtkantig zyn, vier ter wederzyden. In het middelvak of ruim der kerke, tegens het beschot van 't choor, is geplaatst een fraaye predikstoel en twee zeer nette psalmborden; tegens over

t