is toegevoegd aan uw favorieten.

De volmaakte parvenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een andere kamer uw grootvader en grootmoeder, eveneens in deftige kleedij en entourage. Uw grootvader moet zijn of een raadsheer öf een hooggeplaatst militair öf een burgemeester. Dokters en advocaten zijn minder in tel als voorvaderen. Vervolgens nog een paar miniaturen op ivoor geschilderd van antieke voorvaderen en uw huis heeft het begin van een voorname meubileering. Zijt gij nu eenmaal zoo ver, dan komt een uiterst delicate') zaak. In 't bezit van deftige voorvaderen moet gij trachten zoo spoedig mogelijk u van arme familie te ontdoen.

Er is misschien niets moeilijker dan hiertoe op gepaste wijze te geraken. Want arme familie is afgunstig, bedilzuchtig, hebberig, kwaadsprekerig, ondankbaar en zij spant steêvast tegen u samen. De arme familieleden willen maar niet begrijpen, dat gij u op den maatschappelijken sportladder2) door uw verdiensten op hebt gewerkt. Zij hebben de onaangename gewoonte zich aan u op te dringen, brengen u gaarne z.g.3) weldaden in herinnering, welke

!) Delicaat: geleerd woord voor kieschheid. Dit is een zekere zeldzaam voorkomende eigenschap, doorgaans overgeërfd of vrucht van opvoeding, waarvan duidelijker verklaring voor u overbodig is.

2) Maatschappelijke sportladder: deftige uitdrukking om aan te duiden, dat iemand in de maatschappij hooger is gestegen.

3) z.g.: geleerde afkorting voor zonder grond.