is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over Oud-Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die bovendien ook nog een landhuis had op Grogol, gelijk Alting Kampong Melajoe bezat bij Mr.-Cornelis.

Zoo kwamen langzamerhand Rijswijk, Noordwijk en Weltevreden op: binnen den wijden kring der oude fortjes om Batavia, die langzamerhand waren verlandelijkt, telde men, met inbegrip van de stad zelf, omstreeks 1780 een bevolking van niet minder dan 129.000 zielen w. o. 1 7.000 slaven, 22.000 Chineezen en 60.000 Inlanders, die om Batavia woonden, meerendeels samengegroept in 18 kampongs 1).

Weltevreden was toen nog particulier land. Een interessante teekening van Rach roept voor onzen geest op het 18e eeuwsche paleis van den G. G. van der Parra, hetwelk deze landvoogd zich hier had laten bouwen, en waar hij meermalen geruimen tijd vertoefde, alsdan ter afdoening van stukken wel eens een heel corps pennisten met zich meevoerend naar zijn landhuis. Een kolossaal hoofdgebouw met twee verdiepingen met aan weerszijden breede zijvleugels; overal hooge ramen en kwistig versierde deuren. Op de pinakels van het gebouw telkens adelaars met uitgespreide wieken, — de heraldische vogel in de bovenhelft van Van der Parra's familiewapen. Tot het landgoed gaf toegang een mooie ingang met rijkversierde kolommen, begin van een vorstelijke oprijlaan; een hertenkamp veraangenaamde de omgeving en in de buurt daarvan — want men moet de zaken nooit uit het oog verliezen — stond een geprivilegieerde pasar, die den landheer hier van ouds een schoonen stuiver opbracht: de tegenwoordige buurtnamen Pasar Senen en Gang Mendjangan zijn nog steeds duidelijke herinneringen aan dien ouden landheerstijd; het paleis zelf moet hebben gelegen ongeveer op de plaats van het tegenwoordig Militair Hospitaal.

Onder den Gouverneur-Generaal Van Overstraten, wiens landhuis zich op Matraman bevond, werd het landgoed Weltevreden van Van der Parra's erfgenamen met geldelijken bijstand van de Regeering gekocht, inzonderheid om gezondheidsredenen ter overplaatsing van het Batavia's garnizoen in verband ook met de aanwezigheid aldaar van het buiten ziekenhuis, hetwelk reeds Van Imhoff, naar wij zagen, op Noordwijk had gevestigd

ter plaatse, waar vele decenniën later door den Gouverneur-Generaal Van den

1) Binnen den fortenknng beschouwde men de eigendommen niet als particulier land in den zin dat daarop bevolkingsservituten rustten; vgl. Plakaatb IX bl. 367