is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel Vlaamsch-België, vooral om de keurige muziek, die er onder de ingeving van Leo van Gheluwe en met krachten van zijne Vlaamsche muziekschool als A. Wybo e. a. werd uitgevoerd. Voor deze feesten was het, dat Sabbe honderden teksten vertaalde uit het Duitsch, om aldus de heerlijkste Germaansche zangstukken van Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner en zooveel andere meesters aan de Brugsche bevolking te leeren kennen naast oorspronkelijke Vlaamsche zangen. Verbazend mocht het heeten wat de Brugsche afdeeling op muzikaal gebied ondernam en tot een goed einde bracht (uitvoering van Benoit's Lucifer L. van Gheluwe's Wind enz.), dank zij Sabbe's voortvarendheid' die voor niets achteruitging en in de moeilijkste omstandigheden steeds een uitkomst vond. In zijn Willems-fonds poogde Sabbe ook door het inrichten van dames- en kinderfeesten, Kerst- en Meifeesten, bals, enz. het Vlaamsch leven in den huiselijken kring te doen doordringen. Tot aan zijnen dood toe wist hij den stempel zijner sterke persoonlijkheid op de heele bedrijvigheid van dien bij uitstek werkzamen kring te drukken.

Wij zagen, dat Sabbe reeds bij zijn vroegste optreden in het openbaar liet blijken, hoe nauw hem de ontwikkeling onzer nationale muziekbeweging aan het hart lag. Te Brugge vond hij een geschikt veld om Benoit's kunstopvattingen ook buiten Antwerpen te verspreiden en vruchtbaar te maken. Met Leo van Gheluwe, die aan de Brugsche muziekschool Waelput's opvolger was geworden, wist Sabbe al spoedig groote Vlaamsche muzikale uitvoeringen te Brugge te doen plaats grijpen, zooals b.v. op het groot nationaal muziekfestival van 1878. Hij gelukte er ook in te Brugge door het oprichten van het West-Vlaamsch Muziekcomiteit een ware lijfwacht voor Benoit en zijn nationale kunstleer tot stand te brengen. Deze inrichting heeft er zeker veel toe bijgedragen om Benoit's streven in korten tijd een algemeen Vlaamsch karakter te geven en ook buiten Antwerpen te doen steunen. Sabbe stond aan het hoofd der beweging tot het bekomen van Benoit's Koninklijk