is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beenhouwers zijn gereed : de goedendags staan achter de deuren en op den eersten roep zijn de Leliaarts naar... »

« Wacht u wel, iets geweldigs te ondernemen, » hervatte de Coninc. « Zijnen landheer met pracht in te halen, is overal de gewoonte, dit kan de gemeente niet onteeren. Het is beter, zijne macht tot gewichtige pogingen te bewaren. Het vaderland is overdekt met Fransche krijgsknechten, en wellicht zouden wij tegen hen te kort schieten. »

« Maar, meester, dit duurt reeds zoolang. Laat ons liever den knoop met een goed mes doorsnijden, dan zoo langen tijd te werken om hem los te maken. Gij verstaat mij wel! »

« Ja, maar dit is niet goed gedacht. De voorzichtigheid, Breidel, is het krachtigste mes, het snijdt wel langzaam, maar het wordt nooit bot en breekt ook niet. Wat wilt gij nu de poorten sluiten P Hiermede ware er niets gewonnen. Luister, en houd het u voor gezegd : laat het onweder stillekens wat afdrijven, laat de krijgsknechten gedeeltelijk naar Frankrijk vertrekken, geef den Franschen en Leliaarts wat toe, opdat zij hunne waakzaamheid laten verslappen... »

« Neen, » viel Breidel in, « dit mag niet zijn. Zij beginnen reeds zoo verwaand en dwingend te worden; zij rooven bij de boeren van het Vrije, en mishandelen ons, burgers, alsof wij hunne slaven waren. »

« Zooveel te beter, meester Jan, zooveel te beter ! »

« Zooveel te beter ! wat wil dat zeggen P Sa, meester, hebt gij uwen kolder omgekeerd, en zoudt gij uw vossenverstand willen gebruiken om ons te verraden P Ik weet niet, maar het schijnt mij, dat gij ter dege naar de Leliaarts begint te rieken 1 »

« Neen, neen, vriend Jan; overweeg met mij, dat, hoe meer zij de gemoederen verbitteren, hoe sneller de verlossing naakt. Want indien zij hunne daden bewimpelden en onder schijn van rechtvaardigheid heerschten, zou het volk onder het juk in slaap vallen, en dan zou het gebouw onzer vrijheid voor altijd in den grond zinken. Weet, dat