is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij richtte het hoofd eensklaps op en lachte als een booze geest met venijnige vreugde. Dan hernam zij :

« O verwaande Vlamingen, gij kent Johanna van Navarra nog niet. Gij weet niet, hoe schrikkelijk hare wraak u treffen kan... Rust en slaapt zonder vrees in uwe vermetelheid; ik weet middelen om u te folteren. Wat tranen zult gij door mij storten, wat bitterheid zal mijne hand u voorbereiden ! Dan zult gij mijne macht kennen. Gij zult kruipen en bidden, vermetele Laten ! maar ik zal u niet hooren. Uwe trotsche hoofden zal ik met blijdschap onder mijne voeten vertrappen. Vergeefs zult gij weenen, en nutteloos zult gij klagen ; want Johanna van Navarra is onverbiddelijk, dit weet gij niet... »

Nu hoorde zij de stappen der staatsjuffer in den doorgang. De ontroerde vorstin liep voor eenen spiegel en herstelde hare gansche houding; zij gaf aan haar gelaat eene rustigere uitdrukking, en scheen in het geheel niet meer ontsteld. In de kunst der veinzerij, de grootste ondeugd der vrouwen, was Johanna van Navarra volleerd.

Weldra trad de Chatillon in de kamer en boog zijne eene knie voor de koningin.

« Mijnheer de Chatillon, » sprak zij, hem met de hand oplichtende, « het schijnt, dat gij mijne begeerte niet veel acht. Heb ik u niet vóór tien uren ontboden ? »

« Het is waar, mevrouw; maar de koning, mijn meester, heeft mij tegen mijnen dank bij zich gehouden. Ik bid u, geloof, doorluchtige nichte, dat ik op gloeiende kolen gestaan heb, zoo zeer verlangde ik uwe koninklijke begeerte te voldoen. »

« Uwe genegenheid, mijnheer, is mij zeer aangenaam; ook heb ik voorgenomen, u heden om uwe goede diensten te beloonen. »

« Genadige vorstin, het is mij reeds eene zoo groote gunst, Uwe Majesteit te mogen volgen en dienen. Laat mij toe, u overal te vergezellen; een dienaar moge hoogere ambten najagen, voor mij is uw liefelijk aanzijn het grootste geluk : ik vraag niets meer. »

De koningin glimlachte en zag met misprijzen op den

7